Get Adobe Flash player
 
كتابخانه مركزي دانشگاه تهران جلد 1
شناسنامه فهرست: انتشارات دانشگاه تهران
123
فهرست
كتابخانه اهدائي آقاي سيد محمد مشكوه
به
كتابخانه دانشگاه تهران
جلد اول
كتب راجع بقرآن ودعا
گرد آورنده
علينقي منزوي تهراني
1330
چاپخانه دانشگاه
راهنما: راهنما:
I
گفتارهاي اين فهرست بردو گونه است :
الف : كتابشناسي ومعرفي نگارنده كتاب، و گاهي اندك گفتگو درباره
موضوع وتاريخچه آن ، اين بخش با حروف درشت نوشته شده است .
ب : نسخه شناسي، معرفي خصوصيات نسخه اين كتابخانه اين بخش با حروف
ريز نوشته شده است.
II
در اين مجلد 156 كتاب شناخته شده كه 185 نسخه از آنها در اين كتابخانه
هست . بس در اين جلد 156 بخش كتابشناس با شماره پياپي هست ، ونيز 185 بخش
نسخه شناس باشماره پياپي جداگانه ديده ميشود.
III
در آغاز هر بخش كتابشناس نام كتاب با حروف سايه دار در ميان صفحه نوشته
شده و در طرف راست آن شماره پياپي در اين نشان [ ] نهاده شده است
و در آغاز هر بخش نسخه شناسي نيز، شماره رديف ديگر در ميان صفحه در اين
نشان [ ] نهاده شده است .
شماره اي كه با حروف درشت سايه دار در طرف راست ميان سطرها گذاشته
شده شماره آن كتاب در كتابخانه است .
مراجعه كنندگان بكتابخانه ، براي دريافت كتاب بايد اين شماره را يادداشت
نمايند
مقدمه واقف سيد محمد مشكوه: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلوه علي محمد وآله وبعد
در بهمن ماه سال 1328 همنام و فرزند اين بنده آقاي سيد محمد مشكوه
( دانشجوي دوره دكتري دولتي حقوق در دانشگاه پاريس) وفقه الله لما يحب ويرضي
تقريبا يكهزار و يكصد جلد كتب خطي نفيس كتابخانه شخصي خود را بر حسب
وكالتنامه رسمي بتوسط اينجانب بدانشگاه طهران اهداء كردند .
نخست بعنوان صورت اموالي فهرستي با كمك دو نفر كارمندان اداره اموال
دبيرخانه دانشگاه تهيه كردم كه آن خود تا حدي براي تاليف فهرست كامل كتابخانه
راهنمائي مفيد است و پس از انتقال كتابها بدانشگاه بكمك آقاي محمد ابراهيم بهار
آنها را در كتابخانه بترتيب چيديم وسپس باتفاق ايشان از بسياري از خطوط علماء، ونسخ
و تصاوير نفيس در چاپخانه بانك ملي بخرج دانشگاه عكس برداري كرديم و گراور
و كليشه ساختيم كه متدرجا در مجلدات فهرست بچاپ ميرسد .
و چون ضمن اهداء شرط شده بود كه دانشگاه وسيله محافظت آن كتب را
فراهم آورند و بزودي براي تاليف و نشر فهرست جامع آن اقدام كنند شوراي
محترم دانشگاه براي منظور نخستين 4 عدد صندوق نسوز تهيه كردند كه اكثر كنب
در آنها جا گرفت و براي منظور دوم اين بنده و چهار نفر از اعضاء محترم خود آقايان
1- جناب آقاي بديع الزمان فروزانفر استاد دانشگاه ورئيس دانشكده معقول
وعضو هيات رئيسه مجلس سنا
2- جناب آقاي دكتر سيد علي شايگان استاد دانشگاه ونماينده مجلس
شوراي ملي
3- جناب آقاي دكتر غلامحسين صديقي استاد دانشگاه و وزير پست و تلگراف
4- رئيس اداره كل دبيرخانه دانشگاه يعني جناب آقاي دكتر خانبابابياني
را كه با آثار علمي پيشينيان آشنائي داشتند - با تفويض اختيارات وسيع معين كردند
تا مرجع كليه امور ونيازمنديهاي كتابخانه باشند كه از آن جمله تهيه وترتيب كار
فهرست است و در اينجا شايسته است از ابراز لطف و محبت اعضاء محترم كميسيون و
علاقمندي آقايان نسبت بامور مربوط بدين كتابخانه اظهار امتنان وتشكر كنم
كميسيون مزبور به پيشنهاد اين ضعيف سه نفر از ليسانسيه هاي معقول ومنقول
و از شاگردان قديمم كه با اينگونه كتب آشنا و براي فهرست نويسي مناسب بودند
تعيين كردند كه زير نظر اينجانب فهرست جامع كتابخانه را در پنج مجلد تاليف و
تنظيم و چاپ كنند ومعلوم است كه چون خود فراهم كننده اين كتابخانه بوده ام و
در شناسائي كتب خطي اطلاع كافي داشته ام جز معدودي از نسخ كتابها شناخته بود و
بسياري از نسخ را در پشت صفحه اول يا آخر يا موضعي ديگر معرفي كرده ام چنانكه
مثلا از كتبي كه در مجلد حاضر فهرست معرفي شده است تفسير حقائق التاويل نام
كتاب ومولف آن نامعلوم بود وپس از زحمت و رنج وتتبع وتفحص ماخذ مختلف
نام قطعي كتاب ومولف آن ابو عبد الرحمن سلمي را پيدا كرده و در پشت صفحه اول
آن نوشته ام
و همچنين كتاب تلخيص البيان عن مجازات القرآن تصنيف سيد فاضل شريف رضي
رضوان الله عليه كه با سابقه كه باحوال وآثار آن ابن عم بزرگوار داشتم پس از مطالعه
دقيق متن كتاب نام مولف و تاليف را پيدا كردم و نظائر اين دو فراوان است كه از
ذكر آنها صرف نظر مي شود
اكنون بتاييد الهي پس از دو سال و نيم كه همواره مراقبت كافي در امر پيشرفت
و تنظيم فهرست بعمل ميامده است اينك جلد اول بقلم فاضل عزيز آقاي منزوي
در معرض استفاده اهل دانش قرار ميگيرد
در حالتي كه تاليف جلد دوم در كتب ادب فارسي و عربي بقلم آقاي منزوي
بپايان رسيده و يكصدوبيست صفحه آن چاپ شده
و از جلد سوم در فهرست كتب فلسفه وطب و رياضي وعلوم غريبه بقلم فاضل
گرامي آقاي دانش پژوه نيز تا بحال يكصدو چهار صفحه چاپ شده و چاپ اين هردو
مجلد زير نظر مستقيم اين بنده در چاپخانه دانشگاه بسرعت ادامه دارد
و از آنجا كه دانشمند مفخم جناب آقاي دكتر علي اكبر سياسي رئيس محترم
دانشگاه در كليه امور مربوط بدين كتابخانه از ابراز علاقه و بذل مساعدت دريغ
نفرموده اند لازم دانست بدينوسيله تشكرات قلبي خويش را اظهار وتقديم كند و از
خداوند داناي توانا مسالت ميكند كه همواره معظم له را در راه بسط فرهنگ و
پيشرفت علوم و حمايت دانشمندان قرين توفيق و تاييد قرار دهد و در برابر اينگونه
نيات خير خواهانه و خدمات صادقانه عند الله تعالي داراي ثواب جميل و اجر جزيل
باشند
بپايان رسيد آنچه ذكر آن در اينجا لازم مي نمود بتاريخ هفتم شهر رمضان -
المبارك سال 1371 هجري قمري مطابق دهم خردادماه سال 1331 شمسي والحمد لله
وكتب ذلك بيمناه الداثره العبد محمد الحسيني المشكوه
كتابخانه مشكوه و چگونگي اهداء آن به دانشگاه تهران: كتابخانه مشكوه
و چگونگي اهداء آن بدانشگاه تهران
همانطور كه حمله عرب فرآورده هاي تمدن ايراني پس از يورش اسكندر را نابود
ساخت، حمله مغول نيز فرآورده هاي تمدن اسلامي ايران را پراكنده كرد ، كتابخانه
هاي بزرگ بغداد و ري ونيشابور و هرات و بخارا طعمه آتش و آب گرديد، و آنچه
در اثر دستبرد سپاهيان و غارت ايشان از آب و آتش نجات يافت ، در كتابخانه چهار صد هزار
جلدي مراغه گرد آمد، و آن نيز پس از اندكي در اثر بي علاقگي مغولان و جنگهاي
خانوادگي پراكنده گرديد، و بقيه السيف آن در اثر جنگهاي صفويان باعثمانيان
و همچنين در اثر طغيانهاي كردها ولرها و بلوچها و ازبكها وافغانها و تركمنها
و جز ايشان، و لشكر كشي هاي دولت مركزي براي سر كوبي ايشان، نابود گرديد
و نيز همين خونريزيها مردم را نسبت بكتاب و علم بكلي بي علاقه كرد. و آنچه از
دست حوادث روزكار سالم ماند در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي در اثر باز شدن راه
اروپا اندك راه آن ديار پيش گرفت .
دانشگاه تهران از مدتها قبل از اين در نظر داشت كه كتابخانه مركزي بزرگ
و آبرومندي تاسيس كند ، تا مگر بدينوسيله اين آثار گرانبها كه در اطراف كشور
پراكنده و در گوشه ها و زاويه ها زير تار عنكبوت و در معرض موريانه زدن قرار
گرفته و هزارها چشم و دست در جستجو و بيرون بردن آنها از كشور بكار افتاده است
در آن گردآيد .
گرچه مدتهاست ملتهاي متمدن كتب نفيس وآثار باستاني خود را زير نظر
گرفته، و توجه وعلاقه جامعه را نسبت بانها اعلام كرده، و حتي در كشور ما نيز
برخي قوانين براي كنترل و نگاهداري اين آثار گرانبها وضع وتدوين گرديده، ليكن
متاسفانه در اثر وجود موانع، دولت از اجراي درست اينگونه قوانين خودداري
ميكند، و دلالان خارجي نيز مشغول خريداري و بيرون بردن تعداد هر چه بيشتر
كتابها وديگر آثار نفيس از كشور ميباشند ، و عده اي نيز كه بكتاب علاقمند هستند
فقط بخريد و انبار كردن كتاب اكتفا كرده هيچ فكر نمي كنند كه اگر چه خود
ايشان كتابها را نگاه ميدارند و مانع بيرون شدن آنها از كشور ميشوند ، ولي پس از
مرگ آنها وارث ايشان بدون تحمل رنج گرد آوري ، همه آنها را بخارج حمل
خواهند كرد. اينست وضع رقت بار فعلي كتاب در كشور ما ، در چنين هنگامي كه عده اي
كتابها را بخارج مي فروشند وبعضي جمع ميكنند تا فرزندانشان بفروشند، مردي
مدت سي سال مشغول جمع كردن كتب بود ، با فروش املاك موروثي خود، با كاستن
از حقوق ناچيز استادي خود، با قناعت خود و خانواده اش بضيق معاش ، گنجينه
گرانبهائي از آثار علمي و هنري اين كشور گرد آورده، وپس از سي سال رنج، آنها
را برايگان بدانشگاه تهران اهداء كرد .
در سال 1329 تعداد كتابهاي خطي كه آقاي مشكوه تهيه نموده بود بهزار و
اندي رسيد ، و موعد آشكار كردن نيت خود را رسيده يافت، وبراي اينكه فرزند
گرامي خود سيد محمد مشكاه را كه اكنون در پاريس بتحصيل اشتغال دارد نيز در اين
عمل خير شركت دهد، در تاريخ مهر ماه ( 1329 ش ) اين گنجينه گرانبها را بموجب
سند رسمي بان فرزند بخشيد .
وسپس آقاي سيد محمد مشكوه دوم ( فرزند آقاي مشكوه) در تاريخ بهمن ماه
همانسال چنانكه در صورت جلسه شوراي دانشگاه در ( ص ط ) اين مقدمه ياد شده است
كتابخانه را بموجب سند رسمي بدانشگاه تهران اهداء نمود .
شوراي دانشگاه كه خود را در مقابل اين هديه گرانبها ديد در صدد بر آمد
كه فهرست جامعي از اين گنجينه تهيه، و آنرا در معرض استفاده همگان قرار دهد.
از اين روي باقاي دانش پژوه و آقاي محدث و اينجانب دستور صادر شد كه
هر چه زودتر شروع بكار فهرست نويسي نمائيم ، و چون در اجراي اين امر تعجيل
بسيار شده و اصراري در سرعت كار بوده ، جلد اول اين فهرست كه بقرآن و دعا
اختصاص دارد باعيوبي چند از كار بيرون آمده است .
شرح حال و زندگي نامه سيد محمد مشكوه: اكنون كه اين مجلد منتشر ميشود مناسب بلكه لازم است بيوگرافي وگزارش
زندگي بنياد گذار آن ، آن را مرد بزرگ در ديباچه اين فهرست قرار گيرد :
خانواده:
سيد محمد مشكاه فرزند سيد علي دارنده شناسنامه شماره (9020) صادر
از بيرجند در ميان خانواده از سادات جليل القدر شهر بيرجند كه از نظر اقتصادي در
طبقه متوسط و از نظر روحاني در نظر مردم شهر بسيار مورد احترام بوده اند پا بعرصه
زندگاني نهاده است .
تولد و كودكي
وي در ( 27 - شوال - 1319) قمري در شهر بيرجند متولد شده ، در آغاز طفوليت
نزد شخصي كه آخوند خنگي ناميده ميشد و در مجاورت خانه پدر بزرگ مادري
وي منزل داشت بدبستان رفت ، و پس از چندي نزد شخصي ديگر بنام سيد فنودي
كه در بالا خانه در ساباط قيصريه مكتب خانه داشت ، واندكي بعد نزد آخوند ملا
غلامحسين سورگي كه از اهل فضل وروضه خوان بود و مكتب خانه داشت ، نصاب -
الصبيان و امثله وشرح امثله را ياد گرفت سپس چندي در تجارتخانه پدر ، و چندي
در تجارتخانه جد مادري خود حاج حسين بن آقا حسن بتجارت پرداخت ، و ضمنا در
اين مدت زبان فرانسه را نزد سيد مرتضي نامي وديگران ، و نيز هنر خياطي را در
مدت دوماه بياموخت . جد مادري وي همواره او را بتحصيل دانش تشويق مي نمود
تا آنكه در سال 1333 در مدرسه معصوميه بيرجند بتحصيل پرداخت و نزد علماي
آن سامان علوم مقدماتي و كتب ادبي صرف و نحو ، منطق ، معاني بيان و مقدمات
فقه واصول از قبيل تبصره، شرايع ومعالم الاصول را بپايان رسانيد نخست نزد ميرزا
موسي چهكند وكي وسپس نزد شيخ محمد حسين دهكي ، و شيخ محمد حسين سرچاهي
و پس از آن در نزد شيخ غلامرضا فاضل ، و شيخ ابو القاسم و حاج شيخ محمد عرب و
حاج ميرزا محمد حسين بزرگ و مرحوم قاضي شهر قاين تلمذ نمود
مسافرت بمشهد براي تكميل تحصيلات
در حدود سال ( 1336) باتفاق مرحوم ميرزا مهدي رضائي و شيخ محمد حسين
افضل آبادي و آقاي مهدي هادوي بمشهد مسافرت كرده ، كتاب قوانين را نزد سيد
شهرستاني و شيخ حسن ته خياباني، و شرح لمعه را نزد مير محمد باقر مدرس رضوي ، و مطول
و مغني را نزد ميرزا عبد الجواد اديب نيشابوري ، و شرح ميبدي را نزد سيد حسن مشكان
طبسي، و شرح منظومه را نزد شيخ حسن كاشي، و شرح اشارات و شرح هدايه ملاصدرا را
نزد آقا بزرگ حكيم، و كفايه را نزد شيخ آقا بزرگ شاهرودي و آقا ميرزا محمد آقا زاده
و مكاسب شيخ انصاري را نزد شيخ حسن برسي، و علم اخلاق را نزد شيخ حسن علي
اصفهاني تلمذ كرده و بحوزه ملاعباسعلي فاضل نيز حاضر ميشده است . سپس سفري بعتبات
و عراق رفته و پس از بازگشت نيز بتدريس وتدرس ادبيات وفلسفه مشغول بود .
در تهران :
و بعد از آن براي تكميل تحصيلات بتهران رفته صبح سوم حوت 1299 شمسي
يعني صبح كودتا وارد آنشهر شده در مدرسه محموديه نزديك سرچشمه سكني گزيد
و در حوزه درس استادان بزرگ تهران مانند شيخ عبد النبي نوري ، سيد محمود
حياطشاهي ، ميرزا محمود قمي ، ملا علي قمي ، شيخ محمد تقي گركاني ، سيد محمد امام
جمعه تهران حاضر ميگرديد .
ازين پس بيشتر اوقات آقاي مشكاه بتدريس علوم ياد شده و نيز باقامه مراسم
مذهبي مانند امامت مسجدهاي متعدد برگذار ميشده در سال (1341 ق - 1301 ش )
نخستين نگارش وي : جلد اول كلمه التوحيد بفارسي ورساله تعليقه بر اسفار بعربي
در تهران انتشار يافت .
در اين زمان ايشان براي نمايندگي بيرجند نيز كانديد شدند و در برخي جرائد
پايتخت مانند روزنامه ميهن وقلم پاك و غيره از طرف احزاب وعلماء پايتخت مقالات
واوراقي جداگانه در اينباب منتشر شد ، ولي بعللي از قبول اين امر خودداري نموده
كارهاي علمي ومذهبي خود را بر آن مقدم شمردند
وي در اين مدت بسياري از كتب علمي و فلسفي را تصحيح وتحشيه نموده
وعده از آنها در اين كتابخانه موجود است ، مانند ( الشواهد الربوبيه) از ملاصدرا
و ( ترجمه اخبار الحكماء) از قفطي ، و كتاب ( مفاتيح الجنان) از شيخ عباس قمي ، و
قسمتي از ( منطق شفا ) از ابن سينا و كتاب ( مقامات النجاه) از سيد نعمه الله جزائري ،
و برخي از كتابهاي بابا افضل الدين كاشاني و جز آنها .
اجازات علما و درجات علمي ايشان :
از مرحوم آقاي سيد ابو الحسن اصفهاني ( م - 1365) در تاريخ سوم ربيع الاول
سال (1357) اجازه اجتهاد مطلق دارند .
از آقاي آقا ضياء الدين عراقي بزرگترين مدرس علم اصول در نجف در سال
(1357) اجازه اجتهاد مطلق دارند .
از آقاي سيد محمد حجت در هفتم جمادي الاولي سال ( 1358) اجازه اجتهاد
مطلق دارد .
از آقاي حاج شيخ آقا بزرگ طهراني صاحب الذريعه بتاريخ ( صفر 1362)
اجازه اجتهاد مطلق وبتمام طرقي كه معظم له در كتاب ( الاسناد المصفي ) شرح داده است
اجازه روايت دارد .
در تاريخ ( 21 - شهريور 1315) با گذراندن پايان نامه قانوني، درجه دكتري
در رشته ادبيات براي ايشان شناخته شد. و بشماره ( 1217) و بتاريخ (29 ر 9 ر 1315) در
دبيرخانه دانشگاه ثبت شده واز سال ( 8 ر 4ر 1315) داراي درجه دانشياري شده است .
و از آغاز سال (1329) تاكنون داراي رتبه ده استادي ميباشند
از ( شهريور - 1311) در مدرسه عالي سپهسالار بتدريس فلسفه پرداخت
از سال (1320ش ) عضو رسمي شوراي عالي دانشگاه هستند.
از روز تاسيس انجمن تاليف و ترجمه دانشگاه عضو آن انجمن هستند .
در 13 بهمن 1316 بدريافت نشان درجه دوم علمي نائل گرديده اند .
كتابهائي كه ايشان طبع ومنتشر كرده اند:
1- كتاب كلمه التوحيد فارسي در فلسفه كه در طهران بسال 1341 قمري طبع
ونشر شده
2- مشكوه الاسرار في حل عقد الاسفار، كه تعليقه بر فصلي از كتاب اسفار
ملاصدرا است و در سال 1341 قمري در طهران بچاپ رسيده
3- الوجيزه نگارش بهائي در درايه بسال (1316) در تهران چاپ شده
4- رساله ابو سليمان ، در محرك اول
5- دره التاج لغره الدباج قسمت... بتاريخ (1320) در تهران چاپ شده
6- النكت الاعتقاديه نگارش صدوق ( م - 380)
7- مصادقه الاخوان نگارش صدوق مزبور
8- تلخيص البيان في مجازات القرآن از سيد شريف رضي بسال (1330)
9- دانشنامه علائي ، از ابو علي بن سينا كه زير چاپ است و جلد طبيعي آن از
چاپ در آمده .
10- كليد بهشت بسال (1317) در تهران با مقدمه و تصحيح ايشان چاپ شده
11- رساله ( ره انجام) ضمن مجموعه رسائل دانشكده معقول ومنقول
چاپ شده
12- ترجمه رساله عشق از ابن سينا
13- رساله رگشناسي ، از ابن سينا كه يكبار در (1317) و بار ديگر با تجديد
نظر وتعليقات و حواشي فراوان و مقدمه در (1330) در طهران چاپ شده
14- ترجمه نه فصل از متن اشارات
چگونگي اهداء كتابخانه(ادامه): :
شوراي دانشگاه در سيصد و نود و ششمين جلسه خود مورخ (26 بهمن ماه
1328) شاهد امر مهمي بود كه شايسته است خلاصه قسمتي از مذاكرات مربوط
بان در اينجا نقل شود
آقاي رئيس ... آقاي مشگاه فرمايشي داشتيد ؟
آقاي مشگاه : - ... ميخواهم در اين محضر محترم تذكر دهم كه
گرچه در ظاهر بي بضاعت ترين استادان بنظر ميرسم ولي در عين حال از ثروتمند
ترين آنانم علت اين تناقض اينست كه بازندگي بسيار بسيار ساده ساخته ام و همه نوع
سختي بخود روا داشته ام ولي ثروت والدين را در راه تحصيل ثروتي ديگر مصرف
كرده ام . طبق مداركي كه باقاي دكتر آل بويه تسليم كرده ام تا در پرونده امر
مضبوط باشد، اموالي كه از طرف والدين و پدر بزرگ مادري بمن رسيده از چندين
ده هزار تومان بيشتر بوده است ، و تمام اين دارائي در همان سي سال اول عمر در پي كسب
اين ثروت بپايان رسيد اين ثروت كه در عين حال ثروتي ملي بشمار ميرود عبارت از
كتابهاي نفيس و بي نظير است كه بدست آورده ام و با اطمينان خاطر واطلاع
صحيح عرض ميكنم كه : جامعترين و مهمترين كتابخانه ايستكه نفائس اسلامي در آن
گرد آمده است ، و هيچ كتابخانه اي از نظر نفائس علمي و فني نميتواند با اين هزار
جلد كتاب برابري كند همانطور كه در فهرست ابن النديم مذكور شده حتي ذكر
نام بعضي از اين كتب نفيس باساني مقدور نيست چه رسد بخريد آنها از زحمتي
كه براي فراهم كردن اين كتب متحمل گرديده ام معلوم ميشود كه خريد هر نسخه
تاريخچه جداگانه دارد گاه مجبور بمسافرت بشهرستاني شده ام ، و زماني براي تهيه
نسخه اي از كتاب اجبارا قسمتي از زندگي خود را بفروش رسانيده ام مثلا در
خريد يك كتاب ( شرايع ) نسخه هائي بدست آوردم كه هر يك بهتر از ديگري بود
تا بالاخره بنسخه اي كه بخط خود محقق اول مولف ( شرايع ) كه در قرن هفتم هجري
نوشته شده بود دست يافتم همچنين درخريد (قواعد) پس از خريد و فروش نسخه هاي
متعدد بنسخه اي رسيدم كه جد اعلي سيد علي خان كبير صاحب ( شرح صحيفه)
و ( سلافه العصر) بر مولف كه علامه حلي است قرائت كرده و مولف اجازه روايت نسخه را
بخط خود باو داده است و نيز در تهيه كتاب (الشفا) نسخه درسي مرحوم ميرزاي جلوه
بيش از ده سال در پي نسخه ناياب مورد نظر بودم . اين نسخه را قبل از من قرار بود
وزارت دادگستري بخرد ولي چون قيمتش صدو پنجاه تومان بود بواسطه گراني
قيمت وزارت دادگستري از خريد آن صرف نظر نمود، و منهم چون پول بقدر كافي
نداشتم با فروش مقداري كتاب بهاي آنرا پرداختم .
مقصود از اين مذاكرات اين نيست كه توقعي داشته باشم، چون كه با مقايسه
وضع خود باوضع ساير افراد كشور نه تنها ناراضي نيستم بلكه انصافا بايد راضي هم
باشم، و هيچ توقع مالي ومعنوي را بخود اجازه نميدهم، و حتي حاضر نيستم كه
تبليغاتي هم در اين باب بشود و غرض از اين بيانات اينست كه ميخواهم شوراي
دانشگاه را باهميت وارزش حقيقي اين نفائس و مجاهدتي كه در تحصيل آنها مصروف
شده مطلع سازم
در تحصيل اين كتابها از كتابخانه هاي بزرگ و معروف كشور كه هر يك
مشتمل بر برخي از كتب نفيس بوده و فعلا آنها از بين رفته اند بحداكثر استفاده
شده ، و نگذاشته ام چيزي از نفايس درجه اول اين كتابخانه ها از دست برود
در اينجا براي نمونه چند كتابخانه را نام ميبرم :
1- كتابخانه حاج وكيل الدوله
2- كتابخانه سادات نقباء بيرجند
3- كتابخانه حاج شيخ العراقين
4- كتابخانه مرحوم سيد هادي افجه اي
5- كتابخانه مرحوم سيد احمد بهبهاني
6- كتابخانه مرحوم محمد علي تربيت
7- كتابخانه مرحوم سيد محمد حسين لواساني
8- كتابخانه مرحوم نظر پاك
9- كتابخانه مرحوم ضياء الدين كيا
10- كتابخانه مرحوم خلخالي
11- كتابخانه مرحوم سيد محمد تقوي كاشاني
12- كتابخانه آقاي شيخ حسين مشهدي
13- كتابخانه مرحوم تيمور تاش
با اطلاع وخبر ويتي كه داشتم منحصرا نسخ نفيس را ابتياع كردم ، و تمام
آنها را با زحمات وصرف مال زياد فراهم نمودم، و در حقيقت گنجينه اي از ارث
آباء و اجداد و اسناد مليت ما است اين گنجينه را در مهر ماه سال جاري به پسر
خود واگذار كردم، و او نيز بمن وكالت داد كه بدانشگاه واگذار كنم و چون اين
كتب از حيث نفاست چنان است كه ميتوان آنها را با افتخار در معرض نمايش قرار داد
و بدانها مباهات نمود، قبول اين تقاضا را انتظار دارم ، و آن تقاضا اين است : همانطور
كه من در بدست آوردن اين كتب مجاهدت كرده ام ، دانشگاه نيز در حفظ و تكميل
آنها كوشش نمايد بنابراين خواهش ميكنم : كمسيوني معين شود كه اين كتب را
تحويل بگيرند ، بعلاوه چند نفر از آقايان استادان معين شوند كه فهرست اين كتب
را در اسرع اوقات بنويسند، و صندوق هاي نسوزي خريداري شود كه اين نسخ را
در آنها محفوظ بدارند و استدعا ميكنم آقايان دكتر شايگان و دكتر صديقي هم
جزو اين كميسيون باشند
پس از اين اظهارات و كالت نامه آقاي مشكاه قرائت گرديد آقاي دكتر
شايگان اظهار كردند: زبان من قاصر است از اينكه بتوانم اين اقدام آقاي مشكاه
را توصيف كنم جلسه امروز ما بسيار مهم و تاريخي است ، از اين جهت كه مردان
محققي هستند كه براي اموري كه با تمدن و معنويات ما ارتباط خاص دارند بي مضايقه
صرف جان و مال مينمايند، كسي كه در علوم تجربي كار ميكند و در لابراتوار صرف
عمر مينمايد با كسي كه در قرن چهارم راجع بعلم فقه صرف وقت كرده فرق ندارد
هر دو در يك طريق بوده اند و براي يك منظور معين فداكاري ميكرده اند ، مادر
هر مقامي هستيم بايد رويه گذشتگان را تعقيب كنيم ، و بمردم نشان دهيم كه چگونه
گذشتگان مادر راه معيني قدم گذاشته اند و بهترين راه عرضه داشتن همين آثار است
كه بهترين ميراث نياكان ما است . من از جانب خود بي نهايت از اقدام آقاي مشكاه
سپاسگزارم و پيشنهاد ميكنم:
اولا در صورت جلسه از نظر اهميت تاريخي دقت زيادي بعمل آيد.
ثانيا پس از تحويل اين كتب از طرف كميسيون مجددا بآقاي مشكاه تحويل
شود كه در حفظ آنها بكوشند تا وسائل حفاظت آنها فراهم گردد ، و صندوق هاي آهني
تهيه شود كه اين كتب را در آنها نگاهداري كنند.
ثالثا در قسمت تهيه فهرست ، بايد اين فهرست تحت نظر خود آقاي مشكاه
تهيه شود و همين امروز اعضاي كميسيون هم معين شوند در خاتمه بايد بگويم : عظمت
يك ملت فقط از روي همين عشق ها و علاقه ها كه در افراد آن ديده ميشود
معلوم ميگردد
آقاي فروزانفر اظهار داشتند: هم از تاثر فوق العاده و هم از سرور بي پايان
كه از اين اقدام آقاي مشكاه بمن دست داد منطق وبيان را فراموش كردم ، زيرا
هيچكس باندازه من باحوال آقاي مشكاه آگاه نيست . من ميدانم كه بايشان ثروت
زيادي از طرف والدين رسيده است، و همه آنها نيز صرف تهيه كتاب گرديده بايد
گفت : تهيه اين كتب تنها با پول ميسر نيست ، بلكه عشق نيز بايد با پول در راه تحصيل
آنها همراه باشد آقاي مشكاه محصول عمر و هستي خود را امروز بدانشگاه
هديه، و از معشوق واقعي خود كه حاصل يك عمر زندگي است صرف نظر كرده اند
و چيزي كه بيشتر موجب سرور است اينست كه اين فداكاري و گذشت در عصري
صورت ميگيرد كه جز خود خواهي رواج ندارد البته حفظ اين كتب از اولين وظيفه
دانشگاه است
آقاي دكتر صديقي اظهار داشتند: آقايان اطلاع دارند كه بارها در شوراي
دانشگاه از فقر كتابخانه هاي ايران صحبت نموده و اظهار تاسف كرده ام ، بنابراين
ارزش چنين اقدام براي بنده معلوم است كه تا چه اندازه خواهد بود در جلسه روز
يكشنبه كميسيون جشن هزاره بوعلي سينا، حصول اطلاع از اين اقدام بي نهايت
موجب وجد و شعف گرديد با اين عمل آقاي مشكاه اولا دانشگاه در مقابل يك
فتوت بسيار بزرگ قرار ميگيرد، ثانيا حفاظت و تكميل ميراث عظيم نياكان ما كه
از خطر نيستي بدست آقاي مشكاه محفوظ مانده و گرد آمده از اين پس بعهده
دانشگاه گذاشته ميشود ما آرزو منديم امثال آقاي مشكاه كه امروز كمياب هستند
هميشه براي ملت ما باقي بمانند ، و نمونه فداكاري و جوانمردي باشند و امروز بنظر
اينجانب بزرگترين روز تاريخي شوراي دانشگاه است
آقاي مشكاه اظهار داشتند : از توجهي كه بعرايضم كرده ايد تشكر ميكنم اين
هديه از نظر مادي شايد ناچيز باشد ، ولي از نظر معنوي بسيار مهم است ، و خوشوقتم
كه مورد قبول دانشگاه واقع شده است و از اين پس بار مسئوليت حفظ وتكميل آن
بعهده دانشگاه محول ميشود
آقاي دكتر سياسي اظهار داشتند: همه آقايان معتقدند كه بايد از آقاي مشكاه
براي اين اقدام جوانمردانه نهايت سپاسگزاري و قدرداني بعمل آيد آقايان دكتر
شايگان و فروزانفر و دكتر صديقي مترجم همين احساسات بودند براي من مايه
نهايت تاثر بود وقتي در كتابخانه هاي دانشگاه هاي خارجه آثار خطي بزرگان
و دانشمندان ايران را ميديدم، در صورتيكه ميدانستم دانشگاه ما از اين حيث چقدر
فقير است ، ولي اكنون خوشحالم كه چنين كتب گرانبهائي فراهم آمده و بدانشگاه
اهداء ميشود، و در واقع هسته مركزي كتابخانه بزرگ دانشگاه را تشكيل ميدهد
بعقيده من اين موضوع بقدري مهم است كه بر خلاف ميل آقاي مشكاه بايد انتقال
رسمي كتب با تشريفات خاصي صورت گيرد، و از آقاي مشكاه هم تجليل بعمل آيد
تا موجب تشويق ديگران شود البته بدوا بايد چند صندوق نسوز تهيه نمود تا بتوان
اين كتابها را تحويل گرفته و نگاهداري كرد و يك كميسيون جهت تحويل بايد
تعيين گردد كه اختيار بحث در شرايط را هم داشته باشد و كميسيون ديگري هم بايد
براي تهيه فهرست اين كتب انتخاب شود
( در اينموقع آقايان دكتر صديقي دكتر شايگان مهندس بازرگان
فروزانفر ، دكتر آل بويه ، براي عضويت كميسيون تحويل معين شدند)
براي تهيه صندوقهاي نسوز قرار شد اگر خريد آنها از محل اعتبارات دولتي
ممكن نباشد از محل در آمدهاي اختصاصي صورت گيرد
ويژگي هاي مجموعه مشكوه:مختصات اين كتابخانه:
اين گنجينه اگر چه از نظر شماره اندك ونزديك هزار وصد مجلد است، ليكن
از نظر چگونگي داراي امتيازات مخصوص بخود ميباشد ، و شايد بتوان گفت :هيچ
يك از اين هزار مجلد خالي از امتياز تاريخي يا هنري نميباشد ، و براي نمونه چند
دسته از مخصصات آنها را ياد آوري ميكنم :
I : نسخه هاي سلطنتي ، يا متعلق بكتابخانه هاي سلطنتي ، يا داراي مهرهاي
كتابداران سلاطين، يا براي آنها نوشته شده مانند : ضياء الحلوم، شهاب الاخبار،
زاد المعاد ، و جز آنها
II : نسخه هاي اصل كه بخط نگارندگان آنها است مانند : هدايه ملاصدرا
حديقه هلاليه ، وبرخي مجلدات بحار، مختلف علامه شرح لمعه، وجز آنها
III: نسخه هاي داراي اجازه نگارنده و يا گواهي خواندن بخط خود او
مانند : تنوير الدياجي سجاوندي ، شرايع محقق، قواعد علامه، الفوايد السنيه،
بشري اللبيب ابن سيد الناس، تيسير داني و جز آنها
V I: نسخه هاي كهن و نزديك زمان نگارنده آن ، مانند : مجمل اللغه ابن فارض،
غرر و در رسيد مرتضي ، مجازات القرآن شريف رضي، بيان الحق لو كري، ترجمه
تاريخ يميني
V : نسخه هاي مهمي كه هنوز بچاپ نرسيده مانند : كتاب العرائس روز بهان :
فرائد السمطين ، تحفه الازهار، عمده الطالب بزرگ ، شرح مثنوي خوارزمي ، شاهد
صادق و جز آنها .
I V : نسخه هائي كه بر آنها اجازه و يا خط دانشمندي معروف و يا يكي از
مردان بنام موجود است مانند : كتاب القراآت ، ايضاح فخر المحققين ، و جز آن
II V: نسخه هاي كه از نظر هنري داراي اهميت است مانند : تذهيب وطلا كاري
و تصويرهاي خمسه نظامي ، وتصويرهاي شهنشاهنامه صبا ، و طلا كاريهاي كليات
امير خسرو دهلوي ، و كليات جامي و جز آنها .
VIII: نسخه ها كه بخط خويشنويسان بنام است مانند، زاد المعاد خط خوشنويس
فتحعلي شاه ، منتخب حديقه خط وصال، آتشكده آذر خط آتشكده، نويس، مجموعه
ادعيه خط احمد نيريزي ، و جز آن
X I: در اين كتابخانه كلكسيوني از كتابهاي فارسي ترجمه از كتب معروف
عربي هست ، مانند : احتجاج طبسي، مصباح كفعمي ، بلد الامين، مزار شهيد،
كشف الغمه، عده الداعي، ارشاد علامه، اصول كافي: امالي صدوق، شرح نهج البلاغه
ابن ابي الحديد، مجمع البيان ، شرح ابن ميثم ، عيون اخبار الرضا، و جز آنها
X: در اين كتابخانه كلكسيوني از علوم عقلي و فلسفي هست كه در كتابخانه هاي
دگر كمتر مانند آن يافت شود مانند : رساله هاي بوعلي ابن سينا و شاگردان و
استادان وي
XI: در اين كتابخانه اضافه بر نسخه هاي مهم ، آلات و ادوات علمي نفيس و
گرانبها موجود است مانند : صفحه فلزي تعيين عرض و طول جغرافيائي شهرها ، كار
عبد الائمه، هنرمند معروف، واسطرلاب بزرگ پنج صفحه، و اسطرلاب كوچك
جيبي ساخته سال (617) و ساعت آفتابي داراي يك قطب نما وتخت رمل، و كره
برنجي وصفحه پارچه شطرنج العرفا، و صفحه پارچه داراي دائره هاي شانزده گانه
استخاره ملحق به كتاب خيره الملوك و جز آن.
تهران : ع منزوي

فهرست نسخه هاي خطي

نمايه اعلام (كسان،جايها،كتابهاو غيره): فهرست نامها
1- براي افزايش استفاده مراجعه كنندگان پس از هر نام نشانه گذارده ئيم
كه تا اندازه آنرا بشناساند مانند :
ك = كس ن = نامه ، و كتاب ، ورساله دعا ، منظومه و هر نوشته د = دسته ،
گروه ، طائفه ، مذهب ج = جا، شهر
2- هر شماره صفحه كه در ميان اين [ ] نشانه باشد در آن صفحه از آن نام
بتفصيل گفتگو شده است
هر شماره صفحه كه در اين ( ) نشانه باشد نام كتابخانه يا كتابدار است
هر شماره صفحه كه پس از اين نشانه باشد، براي اين كس كتاب نگاشته
شده است ( مهدي اليه است)
هر شماره صفحه كه در ميان اين دو = = نشانه باشد اين كس نويسنده
نسخه و يا صاحب خط است
3- هرگاه پس از نام ، بجاي شماره صفحه ، نام ديگر در ميان اين ( ) نشانه
گذارده باشد ، بايستي رديف نام دوم ديده شود ، و شماره صفحه در آنجا خواهد بود
آثار وطي بشبهه - ن 198
آخرت نامه - ن 83
آدم ابو البشر - ك 176
آدم نامه - ن 83
آرتور جفري - ك 71،72
آريائي - د 53
آسياي صغير 5 ج 26 ، 234
235
آقا بزرگ طهراني ( صاحب
ذريعه ) ، ك
آقا ( جمال الدين خوانساري ) ك ،
آقا ( حسين خوانساري ) ك
آقا ( حسين بن حسن ديلماني
گيلاني ) ك
آقا رضا اصفهاني ك 45
آقا نجفي ك 154 - 161
آل ابي جامع د 240 ، 241
آل خدام ك 1
آل محيي الدين جامعي د 241
آل كسا ك 102
آمل ج 86
آيات الاحكام اردبيلي - ن
[124 - 125]
آيات الاحكام شريفي - ن
[59 - 62]
آيات الاحكام الفقهيه 61
آيات الولايه 1
آيه الكرسي 40
ابان بن تغلب
ابراهيم 187
ابراهيم بن خالد 59
ابراهيم بن علي بن حسين حميري
بحريني = 239 =
ابراهيم بن مالك اشتر 176
ابراهيم بن معصوم قزويني 138
ابراهيم حربي ك 228
ابراهيم غلام ك = 126 =
ابراهيم قزويني ك 60
ابراهيم ( كفعمي تقي الدين ) ك
ابشيطي ك 228
ابطال الزمان الموهوم ن 138
ابطال نهج الباطل ن 114
ابن آوي عجمي ( محمد ) ك 194
ابن آبان ك 131
ابن ابي داود سجستاني ك 228
ابن ابي عبيد محلي ك 79 ، 80
ابن ابي فضائل ك 16
ابن ابي النجود ( عاصم قاري )
ابن اثير ك 32 - 68
ابن ادريس ( محمد ) ك 155
156 - 157 - 158 -
161 - 162 - 163 -
166 - 168 [ 201 - 204]
ابن اشته اصفهاني ك 71
ابن اشناس ك 18
ابن اصبع قرطبي ك 60
ابن الله ( عزيز ) ك
ابن امام ك 80
ابن انباري ك 71 - 242
ابن بابويه صدوق ك 46 - 153
ابن باقي ك [2 - 3] - 17
- 137
ابن جحام ك 24
ابن جز ري شمس الدين ابو الخير
محمد بن محمد ك 19 - 25
26 - 27 - 76 - 181 -
218 - 235 - 236
ابن جماعه ك 163 - 207
ابن جوزي عبد الرحمان ك 32
ابن حاجب ك 94
ابن حماد ك 111
ابن خاتون ك 214
ابن خشاب خزرجي يمني ك
[ 107 - 108]
ابن خطيب الري ك 68
ابن خفيف ك 21
ابن خلدون ك 81 - 82
- 111
ابن خلف عبد الرحمان صقلي
ك 218
ابن خلكان ك 67 - 68
ابن خوارزمي ك 194
ابن داود ك 201
ابن دريد ك 32
ابن راوندي ك 8
ابن رستويه ك 18
ابن روزبه ك 158
ابن سعدان ك 18 - 242
ابن سمين ( احمد بن علي
بغدادي ) ك
ابن سكون (علي) ك 155
156 - 157 - 161 -
162- 166 - 167 -
168 - 169
ابن سينا ( ابوعلي ) شيخ رئيس
حسين بن عبد الله بن سينا ك
[ 48 - 49] - 50 - 51-
[55] - 56 - [57] - 58
[134 - 136 ] - [225
- 226]
ابن شاكر ك 16
ابن شهر آشوب ك 131
- 152 - 193
ابن شهريار . خازن غري
ابو عبد الله محمد بن شهريار
داماد شيخ طوسي . ك
155 - 156 - 157 - 163
ابن طاوس . رضي الدين علي بن
موسي . ابو القاسم ك 2
[11 - 12] - 17 - [40]
109 - 114 - 127 -
128- 137 - 155-
[174 - 175 ] - 194
- 195] - 211-
[226 - 227]
ابن طوسي - ابو علي حسن ) ك
ابن عامر يحصبي ك
71 - [217 - 219]
ابن عباس ك 22 - 59 -
85 - 102 - 111 -
238 - 243
ابن عبيد قاسم ( چنين ) ابوعبيد
قاسم بن سلام است ك 18
ابن عدي ك 32
ابن عربي ك 60 -
[139 - 140 ] - 228
ابن عساكر . ك 53
ابن عصار لغوي ك 155
ابن عطاء ك 103
ابن غضائري ( حسين بن
عبد الله ) ك
ابن فتاح زيدي يماني ك 160
ابن فحام صقلي ك 218
ابن فهد حلي ( احمد بن فهد )
90 - 211 - [ 217]
ابن قبه رازي ك 8
ابن قتيبه دنيوري محمد بن
ابو عبد الله ك 18 - 32
[209]
ابن كامل ك 18
ابن كثير ك [21 - 23 ]
ابن كلبي ك 228
ابن كبان ك 242
ابن لبان ك 193
ابن مالك ك 115
ابن متوج ( جزيره ئيست در
بحرين ( ج 180
ابن مجاهد ك 18
ابن محمد سليم ك = 142 =
ابن مسافر ( علم ...) ك
ابن مسافر (عربي...)
ابن معيه ( جلال الدين ...) ك
ابن منادي بغدادي ك 228
ابن مهرويه كرمندي ك 131
ابن نديم محمد بن اسحاق
ك 18 - 19 - 31 - 32
59 - 71 - 80 - 192
228 - 236 - 241
ابن نما ( جعفر بن محمد بن تما)
و ( محمد بن نما)
ابن وحشه ك 102
ابن يزداد تمي ك 60
ابن يوسف شيرازي ك 86
ابن يوسف بحريني ك ( رضي
الدين )
ابواب الجنان وبشائر
الرضوان ن [1] - 2 -
119
ابو ابراهيم ناصر ك 153
ابو اسحاق ابن مودب
ك 228
ابو اسحاق ( احمد بن محمد بن
ابراهيم ثعلبي ) ك
ابو اسحاق ازدي بصري ك 60
ابو اسحاق اسماعيل سلاري
ك 172
ابو اسحاق كازروني ك 170
ابو اسماعيل زبيدي ك 228
ابو ايوب ضبي ك 242
ابو البقاء هبه الله بن نما ك
155- 156 - 157
ابوبكر ك 114 - 115
ابوبكر بن ابي داود سجستاني
ك 71
ابوبكر ابن جزري ك 235
ابوبكر بن محمد خطيب
ك 170
ابوبكر بيهقي ك 60
ابوبكر رازي ك 59
ابوبكر صديق ك 112
ابوبكر ( عاصم قاري)
ابوبكر غساني ك 107
ابوبكر قطيعي ك 229
ابوبكر محمد بن عبد الله بن
عربي ك 228
ابوبكر محمد بن عزيز سجستاني
ك [232 - 233]
ابوبكر وراق ك 32
ابوتراب نخشبي ك 170
ابو ثور ابراهيم ك 59
ابو جعفر زوزاني ك 92
ابو جعفر محمد الباقر ( ع )
ك 73
ابو جعفر محمد بن رستم بن
جرير طبري ك 32
ابو جعفر نحاس ك 228
ابو حاتم ك 71
ابو حاتم سجستاني ك 18
ابو حاتم غزالي ك 102
- 107
ابو الحسن اخفش ك 32
ابو الحسن زواري ( علي بن
حسن زواري ك
ابو الحسن شيرواني ك
[139 - 140 ]
ابو الحسن طابثي ك 229
ابو الحسن علي بن حسن
زوارئي [36 - 37 ]
ابو الحسن علي بن محمد بن
علي ك 155
ابو الحسن علي بن موسي
بن يزداد قمي ك 60
ابو الحسن كياهراسي ك 60
ابو الحسن محمد بن حسن
ابن احمد بن علي ك 154
ابو الحسن نيشابوري ك 228
ابو حمزه ثمالي ك [173
- 174 ]
ابو حيان ك 33
ابو الخير ( ابن جزري محمد )
ك
ابو خزيمه ك 171
ابو داود سجستاني ك
71 - 228
ابو داود مغربي شاگرد
ابو عمر وداتي ك 75
ابو دجانه ( دعاي ...) ن 126
ابو الرضا ( فضل الله
راوندي ) ك
ابو زيد ك 32
ابو زيد ( محمد بن عيسي ) ك
ابو سليمان خطابي ك 32
ابو سعيد ابو الخير ك
198 - 199
ابو شامه دمشقي ك 218
ابو صالح بادان ك 229
ابو الصلاح محمد بن ملا -
حاجي ك 27
ابو طاهر ك 18
ابو طاهر زراري ك 211
ابو طيب ابن اشناس ك 18
ابو عباس بن فهد ( ابن
فهد احمد ) ك
ابوالعباس ( ابن عطاه ) ك
ابن العباس مبرد ك 193
ابو عبد الرحمان سلمي ك
[103 - 104 ]
ابو عبد الرحمان يزيدي
ك 32 - 242
ابو عبد الله ك 104
ابو عبد الله ( ابن خشاب ) ك
ابو عبد الله ( جعفر بن محمد
صادق ع ) ك
ابو عبد الله جعفر بن محمد بن
حسن ك 156
ابو عبد الله خفيف شيرازي
ك 22 - 23 - 170
ابو عبد الله سياري ك [73]
ابو عبد الله شافعي ك
[104 - 105]
ابو عبد الله كفرطابي ك 32
ابو عبد الله محمد ( ابن شهريار
خازن غري ) داماد شيخ طوسي ك
ابو عبيد ( ابن عامر يحصبي ) ك
ابو عبيد ( قاسم بن سلام ) ك
ابو عبيده معمر بن مثني
ابوعثمان بن عامر يحصبي
( ابن عامر يحصبي ) ك 218
ابو علاء همداني ك 218
ابو علي ك 155
ابو علي ( ابن سينا ) ك
ابو علي جبائي ك 192
ابو علي حسن بن شيخ طوسي
ك 131 - 145 - 155
156 - 157 - 158 -
163 - 166 - 202
ابو علي فضل بن حسن طبري
ك [ 195 - 196] - [219
- 222 ]
ابو علي محمد باقر حسني
ك 112
ابوعلي هبه الله بن سعد بن
هبه الله ك = 187 =
ابو عليم بن عامر ( ابن عامر
يحصبي ) ك 218
ابو عمرو ابن علاء ك 18
ابو عمرو استخري ك 170
ابو عمرو دوري ك 193
- 242
ابو عمر زاهد ( محمد بن
ابي بكر ) ك 33
ابو عمر و عثمان داني ك 26
- [75 - 80 ] - 218
ابو عمران ( بن عامر يحصبي )
[218 - 219 ]
ابو عمير راوي ك 73
ابو فتح بن ابن جزري ك 235
ابو فتح جعفريه 155
ابو الفتح جعفرويه 156
- 157
ابو الفتح شريفي ك [59
- 62]
ابو الفتوح رازي ك 86
ابو الفداء ك 16
ابو الفرج بن جوزي ك
32 - 33
ابو الفضل خطيب كازروني
صديقي قرشي ك 22
ابو الفضل دكني ك 80
ابو الفضل صابوني ك 211
ابو فيد بن سدوس ك 32
ابو القاسم بن محمد بن حسين
شريفي ذهبي ك = [1] =
ابو القاسم حارثه ك
[97 - 98]
ابو القاسم حلاج زاهد ك
ابو القاسم خراساني ك
228 - 237
ابو القاسم رضوي قايني
ك 98
ابو القاسم زيد بن اسحاق
جعفري ك 153
ابو القاسم سمناني ك
= [ 116- 117 ] =
ابو القاسم عبد الكريم بن
هوازن قشيري ك
[185-188]
ابو القاسم علوي بن زكي
ك 155 - 156 - 157
ابو القاسم بن ابراهيم موذن
ك 172
ابو القاسم هبه الله بن سلامه
ك [227 - 230 ]
ابو المجد ( آقا رضا اصفهاني ) ك
ابو المحاسن جرجاني ك 86
ابو المحاسن صاحب النجوم
الزاهره ك 16
ابو محمد ( ابن عامر يحصبي)
ك 218
ابو محمد خدام ك 170
ابو محمد دهدار ( محمد بن
محمود ) ك
ابو محمد رزق الله تميمي
ك 229
ابو محمد عبد الباري
ك ، 218
ابو محمد عبد الغفار حويزي
ك 209
ابو محمد عبد الله بن سعد يمني
شافعي ، [107 - 108 ]
ابو محمد هارون بن موسي
تلعكبري ك 173
ابو مسلم كجي ك 228
ابو مسلم معتزلي ك ، 228
ابو مفضل شيباني ك ، 155
156 - 157 - 158 -
163 - 211
ابو منصور محمد بن محمد
عكبري ك 156 ، 157
ابو منصور ( عميد الروساء)
( هبه اله بن حامد بن نما)
ك ، 155
ابو موسي جعفر بن مكي بن
جعفر ك ، [217 - 219 ]
ابو موسي ( ابن عامر يحصبي )
ك 218
ابونصر بكيل ك ،80
ابو نصر طالقاني ، ك ، 104
ابو نصر عياش ك [ 62 - 63 ]
ابو نصر محمد ، ك ، 155
ابو نصر محمد بن سائب كلبي
ك ، 59
ابو نعيم ( ابن عامر يحصبي )
ك ، 218
ابو هذيل علاف ك ، 192
الاتحاف السنيه في الاحاديث
القدسيه ن . 131
اتصاف الوجود بالماهيه
ن . 194
الاتقان في علوم القرآن
ن ، 32 - 59
اثبات الامامه ن ، 94
اثني عشريات ن ، 153
اجازات بحار ( جلد 25 )
ن 161 - 162 - 202
اجازه احمد بن متوج به ابن
فهد احسائي ن ، 149
اجازه ابن جزري ( محمد)
به احمد بن ابي بكر هروي
ن ، 27 - 28
اجازه ابن جزري به برهان
الدين احمد ابن محمد ن ،
27 - 28 - 29
اجازه ابن جزري به نور الدين
عبد الجليل ن ، 27 - 28
اجازه ابن جزري به علاء
الدين علي بن اسماعيل ن ، 26
- 27 - 28
اجازه ابن جزري به لطف الله
شهنامه خوان ن ، 27 - 28
اجازه ابن جزري به شمس
الدين محمد ابن ملا حاج علي
هروي ن ، 27 - 28
اجازه ابن جزري به جلال الدين
محمود قائني ن ، 27 - 28
اجازه ابن جزري به جلال الدين
يوسف بن رمضان ن ،
27 - 28
اجازه جعفر المقري به شمس
الدين محمد ن ، 79 - 80
اجازه جعفر بن ابي الحسن
همداني به عبد العزيز بن يعيش
ن ، 76 = 78 =
اجازه شيخ جعفر بن كمال
الدين بحريني بسيد عليخان
مدني ن ، 181
اجازه فخر المحققين به سيد
حيدر آملي ن ، 70
اجازه فيض به علم الهدي
ن ، 13
اجازه فيض به نور الدين
اخباري ، ن 65
اجازه عبد الرحمان صفراوي
به عبد العزيز بن يعيش ن ،
76 = 77 =
اجازه شيخ علي صغير به حسن
بلاغي ن ، 144
اجازه فاضل جواد به محمود
بن فتح الله حسيني ن ، 208
اجازه مجلسي به محمد صالح
ن ، 142
اجازه مجلسي به محمد امين
ن ، 165
اجازه مير محمد باقر داماد
به احمد بن زين العابدين علوي
ن ، 189
اجازه سيد محمد باقر بشخص
ناشناس ن ،= 164 =
اجازه موذني به محمد بن
ابو العباس ملهمي ن ، 172
اجازه نور الدين اخباري به
پسرش بهاء الدين محمد
ن ، 65
اجازه عبد الروساء هبه الله
بن نما به ابن معيه ن ، 161
اجازه عميد الروساء به علي
ابن حسين واسطي ن ، 154
احاديث جعفريات از شهيد
ن ، 207
احاديث قدسي ن ، 131 -
158
الاحتجاج ن ، 45 - 90
احتجاج طريحي ن ، 207
الاحتجاج للقرائه ن ، 18
احتشام الدوله ، ك ، 184
احقاق الحق ، ن ، 114
احكام الاموات ن ، 207
احكام القرآن ن ، 59 ، 60
احمد بن ابي بكر هروي
ك ، 27
احمد بن ابي جامع ( احمد
بن محمد )
احمد بن اسماعيل ابشيطي
ك 228
احمد بن حسين بيهقي
ك ، 60
احمد بن خبل ك ،228
احمد بن دول قمي ك ، 211
احمد بن زين العابدين علوي
ك ، 7 [ 188 - 192 ]
احمد بن سمين ك ، 32
احمد بن طوق ، ك ، 65
احمد بن عبد الصمد بحريني
ك ، 179
احمد بن عبد العزيز جلودي
ك ، 211
احمد بن عبد الله بن تسوج
بحريني ك 30 - 60 -
[149 - 150 ] 229
احمد بن علي ، حصاص رازي
ك 60
احمد بن فهد حلي ك ، 90 -
[217 ]
احمد بن محمد بن ابي جامع
ك 241
احمد بن محمد بن ابي نصر
راوي ك ، 73
احمد بن محمد بن جزري
ك 235
احمد بن محمد بن ظهير
كازروني ك . 22
احمد بن محمد بن عبد الكريم
ك ، 27
احمد بن حاج محمد سكاكي
طبسي ك [37 - 38 ]
احمد بن محمد سياري
ك [73 ]
احمد بن محمد خطابي ك 32
احمد بن محمد طحاوي
ك 60
احمد بن محمد نيشابوري
ثعلبي ك [171 - 173]
احمد بن معدل ك ، 59
احمد بن مير معصوم پدرسيد
عليخان مدني 179 - 180
181
احمد بن موسي بن طاوس
ك 11 - 12 - 127
احمد بن هلال بكيل ن ، 8
احمد بن يوسف بن حسن بن
رافع كواشي ك . [63 -
65 ]
احمد احسائي ك [141 -
140 ]
احمد ( مقدس اردبيلي )
ك 60 [124 - 125 ]
احمد بوني ( ابن علي )
ك 82 - 102
احمد ثعلبي ( احمد بن محمد
نيشابوري )
احمد جزائري ك 60
احمد طبسي ك ،37
احمد علوي ( احمد بن زين
العابدين )
احمد علي فوحالي هندي
ك 161
احمد كاشي ( سيد ...) ك 80
احمد كواشي ( احمد بن يوسف )
احمد مطهري ك 156 -
158
احمد نيريزي ك = [ 6] =
147
احوال علماي قزوين
ن 113
اخ القرآن ن . 31 - 132
اخبار الحكماء ن 68
اختري ( لغت اختري ) ن 15
اختلاف المصاحف ن . 71
اختلاف المصاحف اصفهاني
ن ، 71
اختلاف مصاحف اهل البصره
والشام و الكوفه ن 71
اختلاف مصاحف اهل المدينه
والكوفه والبصره ن ، 71
اختلاف المصاحف سجستاني
ن ، 71
اختلاف مصاحف الشام
والحجاز و العراق ن ، 71
اختلاف المصاحف والقراآت
ن . 71
اختيار المصباح ابن باقي
ن [2] 3-4-137
اخفش ( سعيد) ك 32
اخلاق ن 199
اخلاق محمد يوسف ن، 113
129
ادعيه ( كتاب دعاي ...) ن
ادعيه ابن فهد ن ، 211
ادعيه جلال تبريزي ن 212
ادعيه دفع سختيها ن ، [5]
ادعيه زين العابدين ن ، 152
153 - 158
ادعيه سر ن ، [130 -
133 ] 158 - 211
ادعيه شهيد . ن ، 211
ادعيه شهيد ثاني ن . 212
ادعيه علم الهدي ن ،[5]
ادعيه فاضل مقداد ن ، 211
ادعيه كافيه ن ، 66
ادعيه متفرقه ن ، 147
ادعيه ملا حسين كاشفي
ن ، 212
ادعيه منتخبه ، ن 205
ادعيه وسور قرآني ن [6]
اربعين حديث ( چهل حديث )
ن ، 138
اربعين محمديه ن ، 28
اربلي ( علي بن عيسي ) ك ، 24
ارث ن ، 2
اردبيل ج ، 61
اردبيلي ( احمد مقدس ) ك
ارشاد ن ، 153
ارض اقدس ( مشهد خراسان ج
ازهار الرياض ن ، 149
ازهار لطيفه ن ، 160
استانبول ج . 16 - 94
استراباد ج ، 86 - 181
استواء ج 185
استوانامه ن ، 83
اسحاق بن ابراهيم نهمي
ك 211
اسحاق افندي ك ، 82
اسد آباد ج ، 187
اسرار الايات ن ، [7]
40 ، 189
اسرار التنزيل ن ، 68
اسرار الحروف ، ن ، 81
اسرار الصلاه ن ، 110
اسرار قاسمي . ن ، 83
101، 102
الاسرار المودعه في الساعات
ن 110
اسفار اربعه ، ن ، 40
اسكندريه ج ، 79 ، 78
170
اسلام د ، 80
اسماء حسني ن ، 44
اسماعيليه د ، 8 ، 153
اسماعيل ( شاه ...) ك ، 60
اسماعيل بن ابي زياد
ك ، 228
اسماعيل بن اسحاق قاضي
ك ، 59
اسماعيل بن اسحاق آذري
بصري ك ، 60
اسماعيل بن مراد ك ، 47
اسماعيل پاشا صاحب ذيل
كشف الظنون ك ، 228
اسماعيل خواجزئي ك ،
[137 - 139 ]
اسماعيل سلاري ك ،172
اسماعيل محلاتي ك ، 38
اشتر ( مالك ...) ك ،122
اشراق ( فلسفه ...) ن ، 74
اشعريان د ، 52
اصحاب كهف 209
اصغر بن محمد يوسف
ك [128 130 ]
اصفي ن ، 150 ، 151
اصفهان ج ، 45 ، 47 ، 122
125 ، 135 ، 138 ، 165
187 ، 183 ، 213 ، 237
اصمعي ك ، 32
اصول فقه ن ، 149 ، 228
اعجاز حسين ، ك 155 ،
158 ، 161 ، 207
اعجاز القرآن ن ، [7] 8
اعلم ( عبد الله اعلم ) : ك
اعيان الشيعه ن ، 154
241
افصح الدين محمد شيرازي
ك ، 160
اقبال ابن طاوس ن ، 2
11، 110 ، 127 ، 128
اقبال الدوله حاكم اصفهان
ك ، 45
اكبري د ، 80
اكل ( جزيره ...)
ج 149
الف انسانيت ن ، [9]
الفين ن ، 102
الفيه شهيد ن ، 207
اليس ( خاور شناس ) 242
الواح سماويه ن ، [9] 90،
11
امام فخر الدين رازي
ك [67 - 70 ]
امامان - ائمه - اكثر صفحات
الامامه والسياسه
ن ، 209
اماميه د ، 8
اماميه ن ، 13
الامان من الاخطار [11 -
12 ] 110
امل الامل ن ، 23 ، 113
114 ، 129 ، 142 ، 178
179 ، 182 ، 203، 207
امين السلطنه ك 38 ،
138
الاناره ن ، 5 [13 - 14]
انجاح المطالب ن ، 146
انجيل اهل بيت . ن ، 16
152
انوار البدرين در علماي بحرين
ن 19
انوار التنزيل ( تفسير بيضاوي )
ن [15 - 17]
43 ،45 [93 - 94]
[95]
انوار سهيلي ن ، 191
انوار العقول في اشعار وصي
الرسول ن ، 54
انوار المعرفه . ن ، 38
الانوار المقتبسه ن ،
90، 91
انوار الهدايه ن ، 206
انيس العابدين ن ،[17] ،
117 ، 129 ،
اوليجاتو مغول ك ، 114
اويس قرني ، ك ، 170
اهل اسماعود 81
اهل طلسمات د ، 81 ، 82
اهل كتاب د ،130
ايجاب التمسك باحكام القرآن
ن ، 59 مكرر
ايران ج ، 80 ، 83 ، 111
116، 124
ايراني ، 53
الايضاح عن احكام القرآن
ن ، 59
ايضاح المعاني [18 - 20 ]
باب حاديعشر ن ، 205
باطنيان د ، 8
باقر (ع) ( امام ...) 131
باقيات الصالحات ن ، [20]
[200]
بحار الانوار ن ،2 ، 4
23، 25 ، 45، 62 ، 91
114، 118، 123، 127
130، 131، 137 ، 158
160، 161، 201، 202 ،
بحربن ج ، 124 ، 126
149 ، 180
بدر الدين بن علي بن طويل
ك 79 ، 80
البدر المنير في تلخيص تفسير ابن
كثير ن، [21 - 23 ]
بديع الزمان فروزانفر
ك 134
بديع الزمان قهپائي ( بديع
هرندي ) ك [120 -
121 ] ،143
بديع هرندي ( بديع الزمان )
براون ( مستر ...) ك 82 ،
83
برء الساعه ن ، 12
برجشتراسر ( خاور شناس ) ك 72
برضه ج ، 235
برگردان ( ترجيع ) جمال
سبزواري ن ، 198
البرق اللامع ن ، 107
برقي ك ،73
برو كلمان خاورشناس
ك ،242
بروسا ج ،15، 235
البرهان ن ، 193
برهان الدين ابو معالي احمد
ك 27
برهان الدين مالكي 207
برهان نسفي ك 63
برتيش موزيوم ج ، 83 ،
242
بزو فري ك ، 211
بصره ج 7
بغداد ج ،12 ، 65 ، 99
100 ، 101 ، 104، 185 ،
201 ، 209 ، 229 ، 237
بغوي فراء ك ، 21
بغيه الوعاه ن ، 15
بقيع ج ، 2
بكتاشيه د ، 80، 82
بكر د ، 68
البلاغ المبين ، ن ، 131
بلد الامين والدرع الحصين
17، 35 ، 90، 131 ،
132
بلقين ج ، 181
بمبئي ج ، 170 ، 171
194 ، 226
بني اسرائيل د ، 171
183
بني اميه د ، 8 ، 112
بني جذيمه د ، 236
بني عباس د، 15 ، 112،
239
بوجعفر زوزاني ك 33
بولاق ج ، 0171
بهاء الدين علي حسيني حسني
ك = 49 = 54 = 69 =
148 =
بهاء الدين ( محمد مختاري )
بهاء الشرف علوي ( نجم -
الدين ) ك ، 153 ، 105،
156، 158، 162، 163
166، 169
بهائي شيخ بهائي محمد بن
حسين بن عبد الصمد ( م -
1031 ) ك ، 21 ، 39،
43 ، 55، 60، 69 ،
91 ، [93- 94]96 ،
= [99 - 101 ] = 105
119، 120، 121، 126 ،
127 ، 154 ، 157، 158،
159، 161، 162، 163
166 ، 181 ، 189 ، 208
= [216 ] = 224
بهجه المهج ن ، 5
بهمنيار ك ، 56 ، 58
بياضي صاحب زبده
ك 196
بيان شهيد ن 207
بيضاوي ( فاضي عبد الله بن
عمر ...) ك [15] 43 ،
44، 94، 95، 97
پرتزل مستشرق ك ، 72
پهلوان علاء الدين ك ، 98
تاج الدين بن معيه
ك 157
تاريخ ( علم ... ) 120
تاريخ آداب اللغه ن ، 22
تاريخ ادبيات براون ، 82
تاريخ تمدن اسلامي .
ن ، 16
تاريخ علماي بحرين
ن ، 149
تاريخ قرآن نلد كه آلماني
ن ، 18 ، 72 ، 76
تاريخ گيلان فومني
ن ، 149
تاريخ محمدي ، ن 200
تاله ( فلسفه ...) 74
تاويلات ملا عبد الرزاق كاشي
ن 41
تاويل الايات الظاهره [ 23
- 25 ] 30
التبديل والتحريف ( التحريف
والتبديل ) ن ، 70
تبريز ج ، 15 ، 51 ، 57 ،
86 ، 123، 140، 173
214 ، 217
تبصره ن، 63
تبصره المومنين ن ، 132
تبيان ( تفسير ) ن ، 150
195 ، 201 ، 208 ، 210
212 ، 238
تتمامت ابن طاوس ن ، 109
110
تتميم امل الامل ن ، 138
ترجيع بند . جمال سبزواري
198
تركستان ج ، 26
تركيه عثماني ج ، 80 ، 83
تسبيحات قلبيه ن ، 41
تشريح جالينوس ن ، 53
تصوف د، 125
( متصوفه ، صوفيه - صوفيان )
تعليقات تبيان ن ، 203
تعويذ فاضل 199
تغلبي ك ، 103
تفتازاني ، ك ، [97 ، 98]
تفسير آيه ثم استوي ، ن ،
48 ، 56 ،
تفسير آيه الكرسي ملا صدري
ن ، [40-41]
تفسير آيه الكرسي عبد الرزاق
كاشي ن ، [41]
تفسير آيه كلما القي فيها ن ،
[43]
تفسير آيه و ما انزل علي الملكين
ن ، [42 - 43]
تفسير آيه ، ربنا اني اسكنت
ن ، [42 - 43]
تفسير آيه الخبيثات للخبيثين
ن ، [42 - 43]
تفسير آيه يا بني آدم خذوا
ن ، [42]
تفسير الائمه كوچك ن ، 46
[47]
تفسير الائمه بزرگ ن. [45 - 47]
تفسير ابن كثير ن ، [21 - 23]
تفسير ابو الفتوح رازي ن ،
86
تفسير اسماء الله الحسني -
ن ، [43 - 44]
تفسير بغوي ن ، 21 ،
تفسير بيضاوي ن ، ( انوار
التنزيل)
تفسير جمشيدي ن ، 86 .
تفسير زواره ئي ن ،
[36 - 37 ] 86
تفسير سوره اخلاص ابن سينا
ن ، [48 - 49] 50 ، 51 ،
55 ، 56، 57 ، 58 ، 69، 55
تفسير سوره اخلاص خواجه
نصير طوسي ن ،
48 [49 - 50] 51، 55 ، 58
تفسير سوره اخلاص دواني
ن ، [47 - 48 ] 74
تفسير سوره اخلاص سمرقندي
( عز الدين ) ن ، [51 - 52 ].
تفسير سوره اخلاص غزالي
ن ، [50 - 51] ، 58
تفسير سوره انسان ( ناشناخته)
ن، [54] 56 ، 58 ، 69
تفسير سوره انسان فيض ن ،
[52 - 54 ] 69
تفسير سوره روم ن ، 111
تفسير سوره عصر از خواجه
طوس ن ، [55]
تفسير سوره فلق ابن سينا ن ،
48 ، 49 ، [55] 56، 57
تفسير سوره كافرون دواني
ن ، [56 ، 57]
تفسير دو سوره معوذه از ابن
سينا ( تفسير معوذتين ) ن،
تفسير سوره ناس ابن سينا بن ،
48 ، 56 [57 - 58]
تفسير شاهي بن [59 - 62]
تفسير صديق حسنخان ن ،
21
تفسير عسكري ن ، 46
تفسير عياشي ن ،
45 [62 - 63]
تفسير غياث بن ابراهيم ن ،
45 .
تفسير فراء بغوي ن، 21
تفسير قطب شاهي ن ، 60
تفسير قمي ، ن 46
تفسير كواش ن ، [63 - 65 ]
تفسير كبير ن ، 15
تفسير كشاف بن ، 98
تفسير گازر. ن [85 - 87 ]
تفسير ما قالته الشياطين لسليمان
ن ، 80
تفسير مبين ن ، 66
تفسير معوذتين از ابن سينا ن .
48 ، 49 ، 50، 69 ، 75
تفسير معين ن [65 - 67 ]
تفسير ملا فتح الله ن ، 15
تقريب ن ، 235
تقريظ ( ستايشنامه) آقا جمال
بر شرح ادعيه سر ن ،132
تقريظ و ستايشنامه مجلسي
بر كنز الدقايق ن ، 183
تقويم شرعي ن ، 10
تقويم المومنين . ن ، 10
تقي الدين . ابراهيم ابن علي
كفعمي ك 35 ، 36 ،
[90 - 91] 159
تقي الدين عبد الله ك ، 102
تكلمه امل الامل ن ، 67
تلخيص ن ، 63 ، 64
تلخيص البيان في مجازات
القرآن ن ، [67]
تلخيص علل القرآن ن ، 92
التنبيه علي بعض الاسرار
المودعه في القرآن ن ، -
48 ، 50 ، 51 ، 55 [67 - 70 ]
التنزيل والتحريف ن ،
[70 - 73]
تنقيح المرام ن ، 129
تنقيح المقال ن ، 144
تنگمان ، از محال كرج . تهران
ج ، 219 ، 220
توقيف السائل ن ، 240
تهران ج ، 7،
123 ، 125 ، 146 ، 153
154 ، 196 ، 201 ، 215،
219 ، 220
تهليليه ن ، [74 - 75]
شاه تهماسب صفوي ك ،
61، 103، - 111 ، 237 ،
امير تيمور گوركان ك ،
82 ، 83 ، 234،
التيسير ن ، 26 ، 35
[75 - 80]
ثابت بن دينار ، ابو حمزه ثمالي
ك ، 173
ثعالبي ك ، 171
ثعلب ك ، 18
ثعلبي ك ، 171
ثواب الاعمال ن ، 46
جاحظ ك ، 8
جار الله (زمخشري ) ك ،
[97 - 98]
جامع الاسرار ن ، 70
جامع البيان ن ، 76
جامع التصانيف الحديثه ن ،
21
جامع الفوائد دهدار ن ،
9 ، 23 ، 24 ،
جامع منصور ج ، 229 ،
جامعي د ، 240 ، 241 ،
جاودان نامه ، ن ، 44
[80 - 85 ]
جاودان كبير . ن . 82 ،
جاودان صغير . ن ، 82
جبرئيل ك ، 182
جبل عامل ج ، 241
جرجي زيدان ك ، 16، 22
جرجي يعقوب ك ، 102
جرون ج ، 57
جزري ( ابن جزري ) ك ،
جزيره ابن متوج در بحرين
ج ، 180
جزيره سلاق در بحرين
ج ، 180
جزيره سما هيچ ج ، 180
جزيره ماحوز بحرين ، ج ،
180
جعدي ك، 242
جعفر بن ابي الحسن بن متوكل
همداني ك ، 76 ، 78 ، 79
جعفر بن ... بن جعفر بن سليمان
ك ، = 79 = 80
جعفر بن حرب معتزلي ك ،
192
جعفر بن سلطان محمد ك ،
4
جعفر بن علي مشهدي ك ،
155 ، 156، 157،
جعفر بن شمره ، ك ،
155، 156، 157،
جعفر بن كمال الدين بحريني
اوالي ك . [178 - 181 ]
جعفر بن مبشر ك ، 228
جعفر بن محمد بن جعفر . ك ،
158
جعفر بن محمد صادق (ع) امام
103 ، 156
جعفر بن محمد عياشي . ك ، 62
جعفر بن مگي بن جعفر موصلي
ك ، [217 - 219 ]
جعفر بن نما. ك ، 203
جعفر بن محمد بن جعفر بن
هبه الله بن نما . ك ، 154
جعفر خدام . ك ، 170
جعفر كاشف الغطاء . ك ، 2
جفر جامع ن ، 102 ، 107
جفر خابيه . ن ، 102
جفر كبير. ن ، 102
جفري مستشرق . ك ،
71 ، 72
جلاء الاذهان ن ، [85 - 87 ]
جلال بن حسن ك ، = 196 =
جلال الدين ابو جعفر قاسم بن
حسن بن معيه . ك ، 161 ، 167
جلا الدين تبريزي ، 212
جلال الدين دواني ، ك [42]
[47 - 48 ] - [57] - [74 - 75]
199 ، 200
جلال الدين ( سيوطي ) . ك ،
جلال الدين عبد الله كازروني
ك ، 22
جلال الدين فائني . ك ، 27
جلال الدين يوسف بن رمضان
هروي . ك ، 27
جلال قاري . ك ، ( حسين بن
حسين بن حسن اصفهاني )
جلوات ناصري ن 194
جليل طارمي مدرس تهراني
ك ، 38 ، 138 ،
جمال الاسبوع ن ،
109، 137،
جمال الدين بن عباس كابي
= 223 =
جمال الدين احمد بحريني . ك
[149- 150]
جمال الدين علامه حلي ( حسن
بن يوسف ) ك ،
جمال الدين كوكباني . ك ،
160
جمال الدين محمد خوانساري
ك ، 39
جمال سبزواري ك ، 198
جمال كابي ( جمال الدين )
جمشيد زواري ك ، 86
جمشيد غياث الدين ( غياث
الدين منصور ) ك .
جميل بن دراج ك ، 73
جن 116،
جناح النجاح .ن 5، 13 ،
[88 - 89]
جنه الامان الواقيه . ن ،
20 [90 - 91] 224 ، 225
239 ،
الجنه الواقيه ن ، 90 ،
[91-92] .
جواد بن سعد الله كاظمي ، ك
60 [208 - 209]
جواد عراقي ك ، 196
جوامع البيان در ترجمان
قرآن . ن ، 33
[92-93]
جوامع الجامع . ن ، 195
جواهر الاسرار . ن ، 9
جواهر سنيه ، ن ، 131 ،
132 ،
جواهر القرآن ، ن، 214
جودان نامه، ن ، 80
جوشن كبير ، ن ، 212 ،
جهاز الاموات ن ، 106
جهانگير پادشاه ك ، (9)
95
چاپخانه ازهري ، ج 171
چاپخانه خيريه ج ، 171
چاپخانه شرف ج ، 171
چاپخانه مصطفي حلبي،
171
چلبي ،ك ،
18 ، 21 ، 22، 32 ، 33 ، 44
60 ، 63 ، 68 ، 92 ، 93
108 ، 177 ، 185 ، 193
217 ، 228 ، 232 ، 242
چال كلين ج ، 141
چهل حديث ن ، 131
چهل حديث اخلاق شهيد
ن، 207
چهل حديث سلم درجات
الجنه . ن ، 183
چهل حديث عبادات شهيد
ن ، 207
چهل حديث كلام شهيد . ن ،
207
چهل حديث محمد بن محمد
رضا مشهدي ن، 146
چهل مومن ( دعاي ... )
ن ، 126
حاجي نوري ( حسين بن
محمد تقي ) ك
حارث بن عبد الرحمان ك ،
228
حارثي (بهائي) ك ،
حاشيه احمد بن زين العابدين
( حاشيه شرح تجريد )
حاشيه اسفار از ملا علي نوري
ن ، 194
حاشيه الهيات تجريد از
اردبيلي ن ، 125
حاشيه انوار التنزيل - از بهائي
43 - [93 - 94 ]
حاشيه انوار التنزيل شيرواني
ن ، [95 - 96 ]
حاشيه انوار التنزيل سيالكوتي
ن ، [94 - 95 ]
حاشيه بهائي بر صحيفه ن ،
121 ، 159 .
حاشيه تفسير بيضاوي ( حاشيه
انوار التنزيل) و 22
حاشيه تبيان ن ، 203
حاشيه شرح مواقف ن ،
22
حاشيه شريفي بر حاشيه
دواني بر تهذيب تفتازاني
ن ، 61
حاشيه شريفي بر كبري . ن،
61
حاشيه شرح تجريد از احمد
ابن زين العابدين علوي
189
حاشيه شرح توحيد ن ،
113
حاشيه شيرواني ن ، 95
حاشيه صحيفه از ملا هادي بنابي
ن ، 160
حاشيه صحيفه از بهائي
حاشيه صحيفه ( حاشيه بهائي )
حاشيه صحيفه شولستاني ن ، 159
حاشيه صحيفه محمد بن حيدر طباطبائي
ن ، 159
حاشيه صحيفه از مير داماد
ن ، 96 ، 159
حاشيه صحيفه از شيخ علي
كبير ن ، 159
حاشيه صحيفه از ملا عبد الغفار
ن ، 159
حاشيه صحيفه از عز الدين حسيني
ن ، 159
حاشيه صحيفه از سيد عبد الله
جزائري ن ، 160
حاشيه صحيفه فيض ن ،
[96 - 97 ] 99، 159 ، 167 ،
حاشيه طيبي ن ، 97
حاشيه شيخ علي صغيربر
كافي ن، 144
حاشيه كشاف تفتازاني . ن ،
[97 - 98]
حاشيه مير بهاء الدين محمد
مختاري بر شرح سيد عليخان
بر صحيفه ن ، 160
حاشيه كامل الصناعه از
خود ناظم ن ، 180
حاشيه ملا عبد الله بر تهذيب
ن ، 179
حاشيه ملا علي نوري بر
شواهد الربوبيه ن ، 194
حاشيه مغني ن ، 113
حاشيه مير داماد بر حديقه
هلاليه ن ، 99
حاشيه ميرداماد بر صحيفه
( حاشيه صحيفه ) 96 ، 159
حافظ اصفهاني ك ، 218
حافظ سمرقندي ك ، 237
حافظيه شيراز ج ، 9 .
حافظ يزدي ( قطب الدين )
حبيب السير . ن ، 48 ، 80
حبيب عجمي . ك ، 170
حبيش تفليسي ، 33
[92-93]
حبيب الله كاشي ، 16 ،
حجاج اعور ك ، 228
حجاز ج ، 100
حجه الاسلام غزالي ( محمد
غزالي )
حدايق الصالحين ن ، 99 ،
100، 159 ،
حديث جزع يماني ، ن ،
197
حديث خربوزه ، ن ، 197
حديث عقيق . ن ، 197
حديث قدسي ، ن ،
[130 - 133]
حديث كميل بن زياد ( مالك
والحقيقه ؟ ...) 198
حديث مفضل ( توحيد مفضل )
ن ، 227
حديقه اخلاقيه ، ن ، 159
حديقه الشيعه . ن ، 125
حديقه صوميه . ن ، 99
حديقه هلاليه ن : 43 ، 96
[99 - 101] ، 127 ، 159
216 ،
شيخ حر ( صاحب امل الامل)
12 ، 23، 113 ، 131 ، 142 ،
154 ، 178 ، 203 ، 204 ،
حرز الامان كاشفي ن ، 83
[103 - 103 ]
حرز الاماني ووجهه التهاني
( شاطبيه ) ن ، [19] ، 26 ،
28 ،
حرز ياسين . ن ، 198
حروف ، 44
حروف آبي مزاج ، 81
حروف آتشي مزاج ، 81
حروف بادي مزاج ، 81
حروف خاكي مزاج ، 81
حروفيان ( مذهب حروفيه )
9، 44 ، 80 ، 81 ، 82، 83،
101 ، 175
حروفيه ( حروفيان )
حزب البحر ( دعا ...) ، 167
حسام الدين موذني خوارزمي
ك ، 172 - 173
حسان بن باقي 2 ، 4 ،
حسن بن احمد عطار همداني
218
حسن بن سليمان حلي ك ،
73
حسن بن شجاع بن محمد بن
حسن توني ، ك ،
[222 - 223 ]
حسن بن علي بن فضال كوفي
ك ، 210 ، 228
حسن بن علي ( امام ...) در
اكثر صفحات اين فهرست
حسن بن علي بن رمضان
بحريني كراني ك ، 181
حسن بن علي بن اهوازي ك ، 218
حسن بن فضال ( حسن بن
علي ) ك 218
حسن بن محمد بن حسن طوسي
( ابو علي حسن ) ك
حسن بن محمد ( ابو نصر ) بن
حسن ( ابو علي ) بن شيخ طوس
ك ، 155
حسن بن محمد استر آبادي
ك ، 60
حسن بن محمد طيبي ك ،
177
حسن بن مخلد وزير ك ،
120
حسن بن يوسف ( جمال الدين
علامه حلي ) ك ، 24 ، 60،
114 ، 157 ، 166 ، 202
210 ، 211
حسن اكارك ، 170
حسن بصري ك ، 198
حسن بقال استاد دواني ك ،
48
حسن بلاغي . ك ، 144
حسن توني ك ،[272 ، 223 ]
حسن بحريني (جمال الدين )
ك ، 180
حسن صدر الدين ، ك ، 38
سيد حسن ( عسكري قمي ) ك ،
حسن عسكري (ع) ( امام ...)
137
حسنعلي الماسي . ك
= 94 =
حسنعلي مجلسي = 94 =
حسين بن حسين بن حسن اصفهاني
ك ،= [19 - 20] =
حسين بن حسين جامعي ك ،
240
حسين بن حسن جرجاني ، ك ،
86
حسين بن سعيد . ك ، 194
حسين بن عبد الصمد . ك ،
157 ، 166،
حسين بن عبد الله ( ابن غضائري )
(2 ، 156 ، 157 ، 158،
حسين بن علي (ع) (امام ...)
اكثر صفحات اين فهرست
حسين بن محمد تقي ( حاجي
نوري ) ك ، 9 ، = 63 =
67 ، 72 = 73 = ، 154 ،
= 175 = 177 ، 238 ،
حسين بن محمد قاسم اشكوري
ك ، 140
حسين اخلاطي ك ، 9 ، 102
حسين حسيني حر ك = 41 =
حسين سكاكي ك ، 102
حسين صفوي ( شاه ...) 35
114، 123 ، 260 ، 207
حسين قلي خان ك ، 110 .
حسين واعظ كاشفي 101 ،
102 ، 212،
حسين نوري ( حسين بن محمد
ك ،28 ، 234
حفص راوي قرائت
ك . 73 ، 236
حكمت ( علي اصغر ) ك 82
حكيم زاده ، ك ، 237
حكيم كوچك قمي ك 182
حكيم مومن . ك 132
حقائق ن ، [103 - 104]
حقائق التاويل ن ، 67
حقايق قدسيه ن ، 66
حلب ج ، 105
حله ، ج ، 109
حل قواعد جفر ، ن ، 102
حليه الاهتداء ، ن ، 5
حمديه ن ، 237
حمزه قاري
ك 220 ، 234، 214
حمزه بن علي بن زهره ك . 202
حمزه صاحب متشابه القرآن
ك 192
حميد بن زياد دهقان ك 211
حورائيه ن ، 199 ، 200
حيدرآباد دكن ، ج ، 219
سيد حيدر آملي ك = 70 =
سيد حيدر حسيني عاملي
ك ، = 16 =
سيد علي بن نعمه الله طبسي
ك . 151
خاتمه مستدرك الوسائل
ن . 179
خاتون آبادي ( محمد حسين بن
صالح ) ، ك
خازن قايني ، ك 92
خاطريه ن ، [104 - 105]
خان احمد خان گيلان ك ،
149 ، 190
ختمات السور ، ن ، 102
خديويه مصر ، ج (104)
خراجيه اردبيلي ن ، 125
خراجيه عبد العالي كركي
ن ، 197
خراسان ، ج ، 170
خزائن الايمان ، ن ، 198
خسرو نقطوي ، ك ، 80
خشاب ( يحيي ...) ك .
خضر بن شلال ك [1]
خضر بن هادي ك ، 92
خطبه البيان ، ن ، 199
خطبه التمجيد . ن ، 134
خطبه شقشقيه ن ، 199
خطبه غديري . ن ، 196
خطبه الغراء ن، 134
خطط شام . ن ، 16
خط و خطاطان ، 6
خلاصه الاذكار فيض ن ، 29
96 ، [105 - 106] 116 ،
122 ، 123 ، 150 ، 184،
185
خلاصه الاقوال علامه ن 90
خلاصه الترجمان . ن ، 9
خلاصه تهذيب الكمال
ن ، 236
خلف . ك ، 241
خلف بن عبد المطلب بن حيدر
مشعشعي . ك ، 131 .
خلف بن هشام . ك ، 71 ، 192
خليل بن احمد عروضي ك ، 8
ملا خليل قزويني ك ، 129
113 ، 159
خواجو . ج 138
خواجه نصير طوسي ك ، 48
[49 - 50] [55] 58 ، 68
111 ، 114
خواجه نظام الملك ك ، 102 ،
خواجوئي ( محمد اسماعيل )
خوارزم ، ج ، 68
الخواص ، ن ، 44
خواص الايات ن . 107
خواص اسماء الله ن ، 12
خواص الحروف . ن ، 12
خواص القرآن ن ، 12
خوانساري ( شيخ محمد علي )
ك . (41)
خوزستان ج ، 131
خوي ، ج ، 9
خيابان طبرسي ، ج ، 195
خيام ( عمر ) [134 - 136]
خيره الملوك ، ن ، [106 - 107 ]
دائره سنيه ، ن، 102،
دار السلام ، ن ، 238
دار العلم ( مدرسه ...) در
اصفهان . ج ، 24
دار قطني . ك ، 18
داستان قتل علي ن ، 200
داماد ( ميرداماد)
الدافعه . ن ، 183
داني ( ابو عمرو ...) ك .
داود بن علي ك ، 59
داود بن محمد كربلائي
ك = [35 - 36] =
داود طائي ك ، 170
داودي ( رباط ...) متصل
بحرم حرام ج ، 181
دختر مسعود ورام ك ، 201
درايه الحديث . ن ، 121
درر البحار . ن، 66
در رفوايد و بحر هنر . ن ، 150
درر الكامنه. ن ، 22
الدر المنثور . ن ، 144
الدر المنظوم . ن ، 144
در النظيم في خواص القرآن
ن ، 37 ، 102 [107 - 108 ]
دره ابن جزري ن ، 28
دره التنزيل ، ن ، 193
دره مكنونه ن ، 102
دروس شهيد ، ن ، 207
الدروع الواقيه ن، 2، 11،
12 ، [109 - 111] 195 ،
227 ، 226
دستور ن ، 121
دعا . ن ، بيشتر صفحه ها
دعا نويسان ( معزمين )
د ، 80
دعاي ابو حمزه ن ، 173 ، 174
دعاي ابو دجانه ن ، 126
دعاي اعتصام ، ن ، 167
دعاي بيت المعمور ن ، 178
دعاي چهارشنبه سوري
ن ، 199
دعاي چهل مومن ن ، 126
دعاي حزب البحر ، ن ، 167
دعاي دفع فتنه ن ، 199
دعاي دوازده امام ن ، 196
دعاي سر ، ن ، [130 - 133 ]
دعاي سمات ن ، [137]
142 ،
دعاي شبور . ن ، 167
دعاي صباح . ن ، 2
[137 - 139] ، 167
دعاي صنمي قريش ن [112 -
115 ] 197 ، 199 ،
دعاي عديله كبري ، ن ، 197
دعاي كميل ، ن، 129
دعاي مشلول ن ، 167
دعاي نادعلي ن ، 198
دعاي ندبه . ن ، 196
دعاي يا من اظهر الجميل
ن ، 178
دعوات زين العابدين ن ،
153 ، 211
دفع الهموم ، ن ، 194
دكن حيدر آباد ج ، 219
دليل الدعاه في شرح عين الحياه
ن ، 113
دمشق ج ، 26 ، 218
233 ، 234
دوازده امام ن ، [111 -
112 ] ، [139 - 140] .
196 ، 199
دوان ج ، 48
دواني ( جلال الدين محمد بن اسعد ) ك
دونامه . ن ، 200
دهدار ( محمد بن محمود) [9]
ده قاعده ، ن ، 200
دهخدا ، ك ، (33) 34،
(83) 134،
ديباچه صحيفه ، ن ، 153
161 ،
دين يار ، ك ، 187
ذخائر الاسماء، ن ، 9
ذخاير ثمار ن ، 242
ذخر العالمين ن ، [112 -
115] 129
ذخيره يوم الجزاء ن ،
[116 - 117]
ذريعه ( چاپي و خطي ) در
اكثر صفحات اين فهرست
هست ، [ صاحب ذريعه نيز
ديده شود ] ، 3 ، 15، 17
23، 24، 29، 30، 35، 39،
40، 41، 44، 45، 46،
47، 53، 57، 59، 60، 61،
62، 65، 67، 73، 74، 86
90، 91، 93، 106، 108
115، 120، 125، 129،
134، 138، 142، 143،
146، 147، 149، 153
154، 160، 161 ، 189
194، 196، 99، 200،
203، 206، 208 ، 212،
214، 216، 218، 224
237، 239، 240، 241
ذريعه الضراعه ن ، [117 -
118 ]
ذكري ن ، 217
ذهبي ، ك = [1] =
ذهبيه ن ، 199
ذيل كشف الظنون از اسماعيل
پاشا . ن ، 228
راحه الارواح ن ، 90 ،
راغب اصفهاني . ك ، 32،
راوندي ، ك ، 8 ، 60
رباس ( ديه ...) ج 141
رباط داودي . ج 181
ربيع الاسابيع ن ، [118]
رجال ابن داود . ن ، 201
رجال ملا مصطفي ن ، 173
رجال نجاشي ن ، 24
رجب علي بن جواد علي
مازندراني ك ، = 48 =
49 = 50 = 51 = 56 =
58 = 69 = 75 = 136
178 =
رزم ساريه ( مدرسه ...) ج ،
20، 21
رساله آموزش و پرورش
از ابن سينا ن ، 199
رساله احكام دعا از روغني
قزويني ن ، 143
رساله اصول الدين ن ، 197
رساله ( تحريم خراج )
از اردبيلي ، ن ، 125
رساله در بداء ن ، 41 .
رساله در توحيد ن ، 199
رساله در نجوم . ن ، 112
رساله رد تهمت از بو علي بن
سينا ن ، 134
رساله سيد حسين اخلاطي
ن ، 102
رساله در عدالت ، ن ، 197
رساله علميه كازروني
ن ، 22
رساله فروع دين ن، 198 ،
رساله فضايل ن ، 200
رساله ( فضيلت نماز شب
و شب بيداري ) ن ،
[118 - 119]
رساله ( ما لا يسع المومن جهله )
ن ، 200،
رساله نماز جمعه ن ، 119
رساله واضحه ( كشف الايات )
ن ، 214
رشت ج ، 86
( رشح الولاء ) ن ، 114
رضا قلي هدايت ك ، 83
رضوي ( كتابخانه ...) ج ،
24، 34، 37، 61، 66،
110، 142، 235، 240
رضي الدين ( ابن طاوس )
رضي الدين ابو يوسف
بحربني ك ، 180 ، 181
رفيع الدين محمد ك 159
ركن الدوله حاكم خراسان ،
ك ، 139
ركن الدين حسيني . ك ،
= 94 =
رموز التفاسير الواقعه في الكتب
الاربعه ن ، 129
روح الارواح در احكام نكاح
ن ، 181
روح متلاشيه ن ، 80
روح المريد في شرح العقد
الفريد في نظم التجويد
ن ، 148
روضات الجنات . ن ، 16
68، 86، 127، 129، 161
182، 183، 202، 203
207
روزبه ك ، 156
روز بهان بغلي ك ، [170 - 171]
روضه الشهداء ن ، 101
روضه العابدين كراجكي
ن ، 211
روضه الفلاح سليماني
ن،[119 - 120]
روضه الرياحين ن ، 171
روغني ( محمد صالح قزويني ) ك ،
روم ( آسياي صغير ) ج ، 235
ري ، ج 47، 68 ، 111 ،
141
رياض السالكين ن ، 160
163
رياض الصالحين 50، 28
رياض العارفين ، از هدايت
ن ، 83
رياض العابدين ( شرح
صحيفه ) ن ، [120 - 121 ]
141 ، 143 ، 147، 160
رياض العلماء من ، 23 ، 30، 86
، 91 ، 94 ، 113، 149
151 ، 160
رياض القدس . ن ، 189
رياض نوبيه ك ، 155
زاد الزائرين ن، [121 - 122 ]
زاد العقبي ، ن ، 106
[122 - 123]
زاد المعاد ن ، [123 - 124]
139 ، 210
زبده الاصول ن ، 208
زبده البيان في تفسير آيات
احكام القرآن ( آيات الاحكام
اردبيلي )
زبده البيان المتتزع من مجمع
البيان ن ، 196
زبده الدعوات . ن ، 39
[127 - 125 ]
زبور آل محمد . ن ، 152
165 ) ، ( صحيفه سجاديه )
زبير بن احمد ، ك ، 228
زراره ك ، 73
زكاه وضوء ن ، 198
زمخشري ك ، [97 - 98 ]
171 ، 177.
زمرد ن ، 8
زوائد الفوائد ن ،
[127 - 128]
زواري ( علي بن حسن
زواري ) ك ،
زوراء ن ، 48
زوزاني ك ، 92
زهره الربيع ن ، 109 ، 110 ،
زيا باد قزوين ج ، 154
زيابادي شاگرد بهائي
( محمد تقي ) ك ، 154 ، 224
زيد بن اسحاق جعفري ك ، 211
زيد بن علي ك ، 156
زيديان ( زيديه ) 153
زين الدين بن علي ( شهيد
ثاني ) ك
زين الدين عبد الرحيم عراقي
ك ، 33
زين العابدين صاحب
منهاج العارفين ك ، [223 -
224 ]
زين العابدين بن محمد علي
محلاتي ، خوشنويس
ك ، [38 - 39] ، 138
زين العابدين بن محمد قاسم
ساوجبلاغي ك = 165 =
= 224 =
سادات عباسي ، د ، 15
سالم بن قبارويه ك ، 155
156 ، 157
سامراء ج ، 12
سامي ( نژاد ...) 52
ساوجبلاغ . ج 219 ، 220
سبحه المرجان . ن ، 94
سبزوار . ج 195 ، 222
السبعين في فضائل امير المومنين
ن ،198
سپهسالار ( كتابخانه ...)
ستايشنامه مجلسي بر كتاب
كنز الدقايق ( تقريظ ) ن ، 183
ستره ج ، 180
سپهسالار . ( كتابخانه ...)
6 ، 34، 194 ، و نيز
فهرست كتابخانه سپهسالار
ديده شود
سجاوندي غزنوي ك ، 66
[241 - 244 ]
سجنجل ن ، 102
سحر ( علم ... ) 81 - 82
سخن و سخنوران ن ، 134
سدوسي ( مورج )
سديد الدين يوسف پدر
علامه حلي ك ، 157 ، 166
السرائر الحاوي لتحرير
الفتاوي ن ، 203
سرآب ج ، 173
سراج الهدي في البداء ، 41
سر الايات ن ،102
سرخس ج ، 98
السر المصون ، ن ، 102
سرور صدور الاولياء
ن ، 5 ، 6
سعد بن عبد الله اشعري
ن ، 211 ، 228
سعد الدين تفتازاني
ك ، [97 - 98]
سعيد اخفش ، ك ، 32
سعيد اصفهاني ك ، 237
سعيد قمي ( قاضي ...)
سعيد مرندي ( ملا ...) 30
سفينه النجاه ن ، 113
[128 - 130]
سلاجقه روم ، د ، 92
سلافه العصر ، ن ، 179
سلاق ( جزيره ...) ببحرين
ج ، 180
سلطان حسين بيگ . ك ، 74
سلطان المتكلمين ك
(214 )
سلمان فارسي . ك ، 8
سلم درجات الجنه ، ن ،
146 ، 183
سلمي مفسر ، ك
[103 - 104]
سلوه الحزين ن، 211
السلوك . ن ، 16
سليم اول عثماني ك ،16
سليمان بن عبد الملك خطي
بحريني ك ، 181
سليمان بن يحيي ضبي ،
ك ، 242
سليمان صفوي . ( شاه ...) 61
132 ، 178، 237
سليمان طبيب ساوجي ،
ك ، 80
سليمان عثماني . ك ، 92
سليمان قاضي . ك 105
سليمان ماحوزي ك ، 149
سماعه ( زني راوي حديث )
63
سماهيج ببحرين ج ، 180
سماوي ( محمد ...)
ك (239)
سمرقند ، ج . 98 ، 234
سمعاني ، ك ، 171
سني ( مذهب ...) 207
سنيان د ، 201
سوال و جواب ، ن ، [130]
سوريه ج ، 15 ، 196
سيالكوتي . ك [94 ، 95]
سيسيل ( جزيره صقليه ) ج ،
218
سيف الدين بن محمود طريحي
ك = 233 =
سيميا ( علم ...) 81 ، 82
سيوطي ( جلال الدين ) ك
15، 32، 59، 193 ، 228
232 ،
شاطبي ( قاسم بن خيره )
[18 - 20] 28 ،
شاطبيه ( حرز الاماني )
شافعي ( محمد بن ادريس )
ك، 59 ، 60 ، 68 [105 -
104]
شاه جهان آباد . ج ،
94 ، 95
شاه چراغ شيراز ( امام زاده)
ك و ج 138
شاه رحمت خان ك . 214
شاهرخ بن امير تيمور
ك ، 80
شاه سلطان حسين صفوي
( حسين ) ك
شاه سليمان صفوي ( سليمان ) ك
شاه قاضي يزدي ك ، 60
شاه محمد بن محمد ك 160
شاهنامه ، ن ، 214
شاه نعمه الله ولي ك ، 198
شد الازار ، ن ، 170
شرح ادعيه سر ن [130 - 133]
شرح الاسماء ، ن ، 44 ،
شرح انوار التنزيل ن ، 93
شرح باب حادي عشر از شريفي ،
ن 61 ،
شرح تجريد ، ن ، 125
شرح توحيد ، از ملاخليل ،
ن ، 113 ،
شرح جمل . ن ، 113
شرح حال ائمه ن ، 112
شرح حال امامزاده اولياء
ن ، 198
شرح حال علماي قزويني
ن ، 113
شرح حديث مفصل ن ، 227
شرح حورائيه ن، 199 ،
200 ،
شرح خطبه ابن سينا
ن ، [134 ، 136]
شرح خطبه البيان ن ، 199
شرح خطبه شقيقيه ن ،
199
شرح دعاي اللهم نور ظاهري
ن ، [136 - 137 ]
شرح دعاي سمات ن [137]
142 ،
شرح دعاي صباح
ن ، [137 - 139]
شرح دعاي صمني قريش
ن ، [112 - 115]
شرح دوازده امام ن ،
[139 - 140]
شرح ديوان انوري
ن ، 121
شرح زيارت جامعه ، ن ،
[140- 141]
شرح زيارتنامه حسين بن
علي (ع) 200
شرح شواهد انتقاد ، ن ، 113
شرح لمعه ، ن ، 2
شرح صحيفه كامله سجاديه
ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از ابن فتاح زيدي يمني ن ،
160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از اعرجي سيد محمد رضا ن ،
160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از افصح الدين محمد شيرازي
ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از بديع الزمان قهپائي
[120 - 121] 147
شرح صحيفه كامله سجاديه
از شيخ بهائي ن ، 100 ،
159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از ملاتا جا قاضي هندي ، ن ،
160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از حبيب الله كاشي ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از آقا حسين خوانساري ، ن ،
159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از آقا حسين ديلماني گيلاني
ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از خليل قزويني . ن ، 159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از سيد طاهر امام بهره ن ،
160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از طريحي ن ، 159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از مفتي مير عباس ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از عبد الباقي ( محمد ) 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از عبد الله افندي ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از عليخان مدني ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از علي صغير ن [144 - 145]
159،
شرح صحيفه كامله سجاديه
از كفعمي . ن ، 159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از كوكباني ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از مجلسي ( محمد باقر) 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از مجلسي ( محمد تقي ) 159
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محسن شامي ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محسن صنعاني زيدي ،
160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محمد بن محمد مشهدي
= [146] =
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محمد بن محمد ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محمد مشهدي ن ، 160
شرح صحيفه كامله سجاديه
از محمد سليم رازي ن
[142 - 141] 159 ،
شرح صحيفه از محمد صالح
روغني قزويني ، ن ، 137،
[143 - 144] 159 فارسي
و عربي
شرح صحيفه از محمد طاهر
قمي شيرازي . ن ، 159
شرح صحيفه از محمد علي
مدرس چهار دهي ن ، 160
شرح صحيفه از محمد هادي
مترجم 159
شرح صحيفه از سيد نعمه الله
ن ، 96 ، 99 ، 160 كبير
و صغير
شرح صحيفه از مير هاشم
ن ، [146 - 148] تا 160
شرح قصيده فاتحه في تجويد
الفاتحه [148]
شرح كافي ، 159
شرح ناسخ و منسوخ
[149 - 150]
شرح هدايه ن، 49 ، 56
58
شرف الدين حكيم تفليسي
ك [92 - 93]
شرف الدين شيفتگي ك ، 60
شرف الدين ( علي استر آبادي )
شركت علمي ( چاپخانه ...)
215
شريف ( ابو القاسم علوي )
شريف پاشا ك . 17
شريف جرجاني ( علي بن محمد ) ك
33 ، 34، 49، 56، 85 ، 61
199،
شريف رضي ( محمد بن حسين )
[67]
شريف ( مرتضي ) ك
شريفي ( ابو الفتح ) ك
شطاح ( روز بهان ) ك
شطحيات ( رساله ...) ن ،
170
شعر ابو سعيد ابو الخير ن ،
198
شعر امام نصرت رازي ن ،
198
شعر خواجه نصير طوسي ن،
199
شعر علاء الدين سمناني ، ن 198
شعر علي بن ابي طالب ، 199
شعر شاه قاسم انوار ن ، 199
شعر كمال پارسي ن ، 198
شعر شيخ مغربي ، ن ، 198
شعر ملاي رومي ، ن ، 198
شعر مير محمد زرگر ن ، 199
شعر شاه نعمه الله ولي ن ، 198
شفيق بلخي ك ، 170
شفاء ابن سينا ن ، 48
شكيات مجلسي ن ، 39
شمساي گيلاني ( شمس الدين
محمد ) [53 ، 54]
شمس حسيني ك ، 200
شمس الدين ( شمس الدوله
والدين عمده السلاطين )
51 ،
شمس الدين جبعي ، ك ، 35 :
91 ،
شمس الدين محمد ( ابن جزري)
شمس الدين محمد بن ميرسيد
شريف ك ، 60
شمس الدين محمد ك 76
شمس الدين محمد بن حاج علي
هروي ك ، 27
شمس الدين محمد بن داود بن
موذن ك ، 157
شمس الدين محمد شامي .
ك ، 181
شمس الدين محمد گيلاني
( ملا شمسا )
شمس المعارف صغير . ن ،
102
شمس المعارف كبير ، ن 102
شوالي شاگردند كه آلماني
ك 72
شواهد الربوبيه ن ، 194
شولستاني شرف الدين علي
ك 45 ،
شهاب الدين ك ، 153
شهاب الدين احمد بحريني
( احمد بن عبد الله بحريني)
شهاب الدين سهروردي ك ،
200
شهرستاني ( محمد كاظم ) و
( محمد حسين )
شهنامه خوان ك 27
شهيد اول ( محمد بن مكي )
ك ، 2 ، 20، 149 ، 157
161 ، 162 ، 163 كليشه ،
166 ، = 167 = 167،
169 ، [206 - 207 - 208 ]
211 ،
شهيد دوم ( زين الدين بن علي )
144 ، 157 ، 166 ، 202 ،
212 ،
شيعه ( شيعيان ) 1 ، 9 ، 15 ،
52 ، 60 ، 71، 83 ، 102،
108 ، 111 ، 112 ، 124 ،
152 ، 153 ، 158 ، 173
195 ، 199 ، 201 ، 207 ،
226 ،
الشيعه و فنون الاسلام ن ، 228
شيخ قهپائي يزدي ( بديع
الزمان )
شيخا عليا . ك 200
شيخ حر ( حر ) ك
شيخ الحفاظ مشهد ( رضي
الدين )
شيخ طوسي ( محمد بن حسن )
شيخيه د . 140
شيراز ج ، 7 ، 15، 21، 26 ،
83، 136 ، 138 ، 170 ،
178 ، 218 ، 234 ، 237 ،
شيرواني مسگري ك ، [ 95 -
96 ]
شيروان ج ، 139
صابوني كوفي ك ، 211
صابيان د ، 134
صاحب امل الامل ( حر )
صاحب انوار البدرين ( علي
بن حسن آل حاجي بلادي )
صاحب تكمله امل الامل 67
صاحب خط و خطاطان ك . 6
صاحب ذريعه ( آقا بزرگ
طهراني ) 86 ، 90 ، 91 ، 93
95 ، 103 ، 108 ، 110 ،
111، 112 ، 113 ، 132 ،
134 ، 137 ، 143 ، 147 ،
( 179 ) 183 ، 201 ، 203
216 ، 226 ، ( و نيز ذريعه
ديده شود )
صاحب روضات ، ك ، 86
129 ، 83 ، 202
صاحب رياض العلماء ( عبد الله
افندي ) 2 ، 30 ، 86 ، 149
151
صاحب الزمان ( امام دوازدهم
شيعه ) 157 ، 158
صاحب سبحه المرجان ك .
94
صاحب فهرست خديوي ك
95
صاحب فهرست رضوي ك
207 ( و نيز فهرست رضوي
ديده شود )
صاحب قاموس ( فيروز
آبادي ) 115
صاحب معالم شيخ حسن 144
صادق ( امام ...) 131 ،
153 ، 238
صافي ( تفسير ...) ن ، [150 -
151 ]
صالح بن مويد قدري ك ، 53
صالح پيغمبر ، ك ، 149
صحائف الاعمال ن [151 -
152 ]
صحابه ( ياران پيغمبر ) 238
صحاح اللغه ن ، 15 ، 121 ،
225
صحاوي ك ، 60
صحه الابدان ، ن ، 92
صحيفه كامله سجاديه بهاء
الشرف علوي ن ، 96 ، 97 ، 99 ،
[153] ، 154، 155 ، 120
121 ، 141، 142 ، 144 ،
145، 146، 147 ، 148 ،
[129] 202 ، 264 ،
صحيفه بزرگ ( صحيفه سجاديه )
صحيفه بهاء الشرف (صحيفه
سجاديه )
صحيفه كوچك زيديان ( صحيفه
سجاديه )
صحيفه ناقصه زيديه ( صحيفه
سجاديه )
صحيفه ثالثه ن، 151
صدر ( كتابخانه ...) در
كاظمين 24
صدر الافاضل لطفعلي خان
= 66 = 165 ، 184 ،
صدر قونوي ك 199
صدرا شيرازي ( ملا ...) محمد
بن ابراهيم ك [7] 9 [40 -
41] 74 ، 105، 113 ،
129 ، 189 ، [192-194]
صدوق ( ابن بابويه )
صديق حسن خان ك ، 21 .
صعيدي ك ، 218 .
صفات ثبوتي و سلبي ( رساله ...)
200 .
صفوان بن يحيي ، ك ، 73 .
صفوه الصفا ، ن ، 170
صفوي ( دوره ...) 83 ، 116 .
173 ، 195 .
صفويان ( صفويه ) 60 ، 111
215
صفي الدين علي كاشفي ك ،
83، [103 - 101]
صفي الدين حلي ، ك ، 113 ،
شاصفي صفوي ، 39 ، 189
صوفيان ( صوفيه ) د ، 9 ، 44 ،
80، 81، 101، 125 ، 170
صنمي قريش ( دعاي ...)
[112 - 115]
صيدا ج ، 196،
صيغه هاي نكاح و طلاق بن ،
200
ضرار بن ضرار ك ، 242
ضياء الدين ( عبد الله ) ك .
ضياء الدين علي بن الشهيد
ك ، 157 ، 166
ضياء الدين فضل الله ، ك ، 131
ضياء الدين نور الله. ك ، 28
آقا ضياء الدين نوري (175)
طاهر ( سيف الدين ) ك ، 160
طبرسي مفسر، ك ، 90، 193
230] 195 - 196]
طاهر بن عرب ( حافظ اصفهاني )
طاهر خوشنويس . ك ،
= 215 =
طبرسي صاحب احتجاج . ك ،
90
طبقات اسدي . ن ، 68
طبقات سبكي . ن ، 68
طبقات نحويين ن ، 232 .
طريحي ( فخر الدين ) ك 30 ،
159 ، 232 ، 233
طلسم ، 44 ، 82
طلسمات ، 81
طوسي ( محمد بن حسن ) شيخ
طائفه ك ، 2، 11 ، 17، 62 ،
73، [111 - 112] 131 ،
150 ، 153 ، 155، 156 ،
157 ، 158، 163، 166 ،
173 ، 195، 201 ، 202 ،
[206 - 204] 207 ، 208
210 ، 238 ،
طهراني در سامراء (ميرزا
محمد تهراني ) (74).
ظيبه النشرفي القراآت العشر
ن ، 19 ، 26 ، 28 ، 234
طيبي . ك ، 177
ظاهر بيبرس ك ، 16
ظهير الدين كازروني مورخ
ك ، 22
عادل بن علي بن عادل . ك 33
34
عاصم قاري ، ك ، 219 ، 236 ،
237
عاطفه، ن ، 113 ،
عالم آراي عباسي ، ن ، 80
عايشه ك . 42 ،
عباد بن جماعه . ك 207.
عباس ( شاه عباس صفوي )
80، 124
عباس بن فضل انصاري ، ك
18.
عباس دوم ( شاه ...) ك ، 122
176 ، 184
عباسعلي حسيني ك = 127 =
عباس ( شيخ عباس قمي ) [215]
241
عباس ميرزا و ليعهد ك . 93
214
عبد الاحد بن برهان الدين
ك ، 111
عبد الباري صعيدي ك ، 218
عبد الباقي امامي ك . 199
عبد الباقي ( محمد )
عبد الله بن احمد بن زنبور 31
عبد الله بن سعيد بن متوج
بحريني
عبد الله ( ابن عامر قاري
يحصبي ) ك
عبد الله ( ابن عباس ) ك
عبد الله بن عبد الرحمان الاهم
شيعي ك 228
عبد الله بن عمر خطاب . ك 156
عبد الله بن عمر ( بيضاوي ) ك
عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبه
دينوري ) ك
عبد الله اعلم ك 158
عبد الله افندي ك ( صاحب
رياض العلماء )
عبد الله جزائري ك ، 160
عبد الله ضياء الدين. ك ، 207
عبد الله ( قطب شاه ) ك .
عبد الجليل قاري حسيني . ك ،
[149 - 150] 229
عبد الجليل قايني ك ، 27
عبد الحكيم ( سيالكوتي ) ك
عبد الرحمان ك 78، 79
عبد الرحمان بن اسماعيل دمشقي
ك 218
عبد الرحمان بن زيد ك ، 228
عبد الرحمان بن عتيق صقلي
ك ، 218
عبد الرحمان خزرجي ك ، 33
عبد الرحمان صفراوي ك ، 76
= 77 =
عبد الرحيم عراقي ( زين الدين )
عبد الرزاق كاشي [41]
183 ، 198
عبد الصمد شوشتري 129 ،
عبد العزيز بن يعيش تغلبي ربعي
ك = 76 = 77 = 78 ، 79
عبد العظيم ( ري) ، 47
عبد علي بن عبد الله ، ك 47
عبد العلي بيرجندي ك ، 37
عبد العلي بن حسن ، ك
= 137 =
عبد الغفار بن عبد الوهاب 199
عبد الغفار حويزي . ك ، 209
عبد الفتاح فومني ك ، 149 ،
عبد القاهر تميمي ك ، 228
عبد الكريم بن ابي الحسن
خوراسكاني ك = 196 -
197] =
عبد الكريم بن احمد بن طاوس ،
ك ، 11 ، 127
عبد الكريم بن هوازن ك ،
[185 - 188]
عبد المجيد بن محمد علي مشهدي
ك = 63 =
عبد المجيد ( فرشته زاده ) ، ك
عبد المطلب ( عميد الدين )
عبد الملك بن محمد انصاري
ك ، 77
عبد الملك بن مروان ك 218
عبد الوهاب بن محمد رضوي
ك ، [121 - 122]
عبيد الله بن حكاك ، 211
عثمان ، ك 8 ، 70، 71 ، 72 ،
73 ، 114
عثمان بن سعيد ( ابو عمر ...)
عثماني ( سلسله ..) 16
عثماني ( كشور ...) ج ، 80 ،
83 ، 98
عثماني ( دولت ) 124 ، 125
عدن ج ، 108
عده الداعي ن ، 217
عديله كبري ( دعاي ..) 197
عراق عرب ، ج ، 46 ، 59 ، 124
208
عرائس البيان ( تفسير ... ) ؟ ن ،
[170 - 171]
عرائس التيجان [171 -
173]
عرائس المجالس ، ن [171
- 173 ]
عرب ( نژاد ...) 52، 112
عربي بن مسافر ك ، 155 ،
156 ، 157 ، 203
عرشنامه ، ن ، 83
عرشيه ن ، 7
عرفان ، ن ، 125 ، 197 ، 199
عروه الاحباب ك ، 88
عز الدين حسين مجتهد . ك ،
159
عز الدين سمرقندي ك ، [51
52]
عز الدين ( فرشته زاده ) ك ،
عزيز ( ابن الله) ك ، 13
عزيزي، ك ، 93
عسكر ج ، 126
عسكري ( حسن ) امام
عسكري قمي ( حسن ) ك [125
- 127 ]
عسكري ( محمد بن يوسف
ابو الحسن )
عشق نامه ن ، 82 ، 83
عصاي موسي ، 198
عصمه الكرامه ن ، 5
عفيف تميمي ، 102
عفيف الدين بن سعيد كازروني
[21 - 23]
عقايد دينيه ، ن ، 198
العقد الفريد في نظم التجويد
ن ، 148
عكبري ، ج ، 155
عكرمه ، ك ، 229
علاء الدوله ك ، 214
علاء الدوله سمناني ك 198
علاء الدين علي بن اسماعيل
از امر ، ك ، 25 ، 26 ، 29
علائالدين بن زهره ، ك 207
علاء الدين پهلوان ل ، 98
علائي قاري ك ، 181
علامه حلي ( حسن بن يوسف )
ك .
علم بن يوسف بن منصور، ك
[24]
علم اعداد، 175
علم حروف ، 44 ، 101،
102
علم قرائت ، اكثر صفحات و
241
علم كلام ، 205 ، 227
علم الهدي ( محمد ) پسر
فيض ك ، = 106 =
علم الهدي ( مرتضي ) ك
علي ابن ابي طالب (ع) اكثر
صفحات و 8 = 38 = 111
114 ، 134 ، 137 ، 138 ،
علي بن ابراهيم قمي ، ن 46
47
علي بن احمد بن ، خرم قرطبي
ك 228
علي بن احمد سديد ، ك 161 ،
162 ، 167 ، 168
علي ابن اسحاق بن مسعود
ك ، 242، = 244 =
علي ابن حجه لله ( شولستاني
شرف الدين ) ك
علي ابن حجر سعدي ك 60
علي ابن حسن زواري ك
[36 - 37] 86 [217]
علي ابن حسن آل حاجي
بلادي . ك 149
علي ابن حسين بن ابراهيم
هلالي قزويني ك = 21 =
= 23 =
علي ابن حسين ( ابن باقي ) ك
علي ابن شسين بن علي (ع)
امام ، 100، 128، 152،
156، 173
علي ابن حسين جامعي . ك
[240 - 241]
علي ابن حسين خازن قايني
ك 33 ، 92
علي ابن حسين كاشفي واعظ
ك [101 - 103]
علي ابن حسين كربلائي ك
[206 - 207]
علي ابن سديد جرجاني ، ك
198
علي ( ابن سكون ) . ك
علي ( ابن طاوس )
علي بن عبد العالي كركي
ك 166 ،
علي بن علي بن طاوس
11 ، [127 - 128]
علي ابن علي استر آبادي
رجائي ك ، 60
علي بن عمر ( دار قطني )
ك
علي بن قاسم حسيني . ك ،
199
علي بن قاسم رشيدي ك ،
192
علي بن كرم الله جزائري و
ك = 204 =
علي بن محمد خزاز ك 153
علي بن محمد شبرگ 150
علي بن محمد صادق قزويني
ك = 151=
علي ابن محمد كياهراسي
ك 60
علي ابن محمد محسن ك
= 231 = 232
علي بن مسافر قاضي = 42 =
= 45 = 51 = 57=
= 75 =
علي ابن موسي ( ابن طاوس )
علي ابن مهزيار اهوازي ك
،211
علي ابن نعمان اعلم. ك 156
علي بن وحشه . ك ، 102
علي استرابادي ( شرف الدين
حسيني نجفي ) [23 - 25]
علي اصغر قزويني ابن محمد
يوسف . ك ، 113 [128
- 130]
علي الاعلي ك 93 ، 84 ،
علي اكبر عرف ميرزاخان ،
ك = 206 =
علي خان مدني ( سيد ...) ،
160 ، 180، 181
علي رضا ابن مير فتاح، ك ،
= 120 =
علي رضا قاري بن حيدر ، 237
علي شرف الدين (علي
استر آبادي )
علي شهرستاني ك ، 145
(179)
علي شيفتگي ، ك ، 60
علي صغير بن زين الدين بن
محمد ، ك ، 141 ، [144
- 145] ، 159
علي قاري ، ( عماد الدين )
علي كازروني ك ، 22
علي كبير بن محمد بن حسن
ك 144 ، 159
علي محلاتي . ك 194
علي نقيا ، ك = 231 = 232
ملا علي نوري 194
علي همداني . ك ، 200
عماد الدين اسماعيل بن عمر
( ابن كثير)
عماد الدين حسيني . ك ، 199
عماد الدين علي قاري
استرآبادي ك 99 ، 237
عماد الدين قدسي ك ، 181
عمده الطالب ، ن ، 153
عمر بن ابراهيم ( خيام )
عمر بن خطاب . ك 8 ، 112
114 ، 115
عمر بن عبد العزيز ك ، 53
عمليات موصله . ن ، 194
عميد الدين ( عبد المطلب )
157 ، 207
عميد الروساء ( هبه الله بن نما)
143 ، 154 ، 156، 157،
161 ، 163 ، 166، 169 ،
عمير بن متوكل بن هارون
بلخي ثقفي ك 153 ، 154
156، 158
عين المعاني في تفسير سبع
المثاني ، ن ، 242
عناني بيك ك 232
عهد مالك اشتر . ن ، 122
عياشي ، ك [62 - 63]
عياني ( دهدار محمد بن
محمود)
عيد فطر، 122
عيسي بن حزم مقري اندلسي
ك 77
عين الحياه . ن ، 113
عيون التواريخ ن ، 16
غاليان ( غلاه) د، 9 ، 70 ،
101 ،
غايه المامول ن، 208
غايه الايجاز لخائف الاعواز
ن ، 198
غايه المراد في شرح الارشاد
ن ، 207
غايه النهايه ن ، 76
غرايب القرآن ( غريب
القرآن ) ج
غرب بغداد ( بغداد ) 99
غر اللالي . ن ، [173 -
174]
الغرويه في شرح الجعفريه
ن ، 23
غريب الحديث . ن ، 32،
209
غريب القرآن ن ، 18 ،
92 ، 209 ، 232، 233
غريب القرآن والحديث ،
32
غزالي ابو حامد محمد بن محمد
حجه الاسلام ك ، 50 ،
58، 102، 107 ، 108 ،
غزه ، ج، بفلسطين ، 104
غساني ادياش ك ، 107
غلاه (غاليان )
غلام علي ( محمد امين )
غنيه الطلاب . ن ، 113
غياث بن ابراهيم ، ك 45
غياث الاسلام هروي . ك ،
99
غياث الدين جمشيد مفسر
ك 36 ، 86 ،
غياث الدين منصور دشتكي
[74]
فاضل جواد ، ك 60
[208 - 209]
فاضل مقداد . ك ، 60
149 ، 211
فاطمه (ع) ك 84 ، 114
فتح الابواب ك ، 110
فتح الابواب ن ، [174 -
175]
فتحعلي شاه ، ك ، 52 ، 57
124،214
فتح الله كاشاني مفسر ك ، 36
فتوحات عباسي ن [175 -
176]
فتوح بن سديد الدين ك 77
فتوح الغيب . ن ، 97
[176 - 177]
فخار بن معد . ك، 166 ،
157، 203،
فخر الدين ابو طالب ، ك
157
فخر الدين رازي ، ك 48
50 [67 - 70 ] 102 ،
193
فخر الدين گرگاني . ك ،
134 ، 135
فخر الدين طريحي . ك
[230 - 233]
فخر الدين محمد پسر علامه
حلي ] (فخر المحققين )
فخر الدين محمد ( ابن ادريس )
فخر الدين نصيري بن مجد
الدين ك (105) 158
فخر الحققين ( فخر الدين )
پسر علامه حلي . ك 60
70 ، 166 ، 207
فراء 320 ، 71 ، 241
قرحه الغري . ن ، 155
فرشته زاده . ن ، ( عز الدين )
عبد المجيد 82
فرند ن ، 8
فروزانفر ( بديع الزمان )
134
فرهاد ميرزا پسر عباس
ميرزا ك ، = 93 =
فشاقويه پشاپويه ج ،
141
فصل الخطاب في تحريف -
الكتاب ن ، 72 ، 73
قصوص سليماني . ن ، [178]
فصول النجاه ن، 175
فضل بن حسن ( طبرسي مفسر )
فضل بن روز بهان ك 114
فضل بن شاذان ك 18
فضل الله استر آبادي ( حروفيه )
ك ، 82 ، 82، 84
فضل الله راوندي ك 131
،158 ، 211
فضل الله نوري ، ك 175 ،
177، 205
فقه ( علم ...) 125، 197
200،
فل خاور شناس آلماني ،
15
فلاح السائل . ن ، 109 ، 110
فلسطين ج، 104
فلسفه ، 196 ، 200
فلوگل . خاورشناس 214
فواد اول . ك ، 104
فهرس ابن نديم ن 18 ،
31، 59، 71، 192، 228
236، 241
فهرست بريتش موزيوم
ن ، 242
فهرست خديوي ن ، 95
فهرست ( رضوي ) ن ، 12 ،
63 ، 66 ، 86 ، 110 ، 142
143، 147 ، 183 ، 195
207، 235، 240
فهرست ( سپهسالار) ن ، 86 ،
فهرست طوسي ، ن 62
فهرست كافيه بديعيه ن ،
113
فهرست كتب مقدس . ن ،
213
فهرست كلمات قرآن
( نجوم القرآن )
فهرست منتخب الدين . 153
201 ، 211
فيروز آبادي ( صاحب
قاموس ) ك ، 115 ، 232
فيروز شاهيه ( مدرسه ...) 29
فيض قدسي . ن ، 9 ، 118
123
فيض ( محسن كاشاني ) ، 29
60 ، 88، 97 [105 - 106]
[184 - 185] 196
قاجاريه (سلسله ...) 195
قاريان دهگانه ، 234،
236
قاريان كوفه 236 ،
قاريان هفتگانه ، 234 ،
قاسم ابن اصبغ قرطبي نحوي
ك 60
قاسم بن خيره ( شاطسبي )
قاسم بن محمد قاري كاظمي
ك ،237
قاسم بن سلام 33، 228
قاسم بن معيه 157 ، 166 ،
169 ،
قاسم انوار . ك 199
قاسميه ن، 237
قاضي ( بيضاوي ) ك
قاضي نور الله شوشتري ك
114، 173
قاضي سعيد ك ، [182 -
183]
قاموس اللغه ك ، 115 ،
225، 232
قاهره ، ج ، 104، 242
قبر صالح پيغمبر ، 149
قتاده ، ك ، 21 ، 85
قدريان ( قدريه ) 53 ، 134
القراآت ن ،18
القراآت الكبير ن ، 18
قرائت عاصم . ن ، 236
237
قراء سبعه وعشره ( قاريان
دهگانه و هفتگانه)
قرآن در بيشتر صفحه ها ، و
112 ، 114
قرآن سجاوندي شده
ن ، 242 ،
قرطبي ، ك 60
قريش در 112، 113،
114، 115
قزوين ج ، 21 ، 80 ، 113
قزوينيان ( كتابخانه )
قسطابن لوقا ك 12
قشيري نيشابوري استوائي
[185 - 188]
قصه سمسون نبي ، ن ، 171
قصيده شاطبيه ( حر الاماني )
قصيده نوني شانعمه الله ولي
198
قصيده شمس تبريزي 198
القصيده الفايحه 147
قطب الدين حافظ يزدي 34
قطب الدين ذهبي 138
قطب الدين دماوندي 60
قطب شاه ك ، 125
قطب شيرازي . ك ، 97
قطف الازهار ن ، 193
قطيعي 32 ، 192
قفال شاشي ( چاچي )
فلج ارسلان ، ك 92
قلعه سلاق . ج 180
قم . ج ، 126 ، 154 ، 128
قمصر ج ، 5 ، 105
قمي علي بن ابراهيم ( علي بن
ابراهيم ) ك
قنوجي ( صديق حسنخان ) 21
قواعد شهيد 27
قواعد قرآن 237
قيس مكي ، 60
كازرون ج ، 48
كازروني [21 - 23 ] 102
كاستلي ( خاورشناس )
كاشان ج ، 5 ، 88، 105
كاشف الغطاء، ك ،2
كاشفي ك 83
كاظمين ، ج ، 17، 99، 101
206
كافي ن ، 90
الكافي الشافي . ن ، 195
كامل التعبير ، ن، 92
كامل الزياره ابن قولويه . ن ،
211
الكامل في الصناعه ن ،
[178 - 181]
كاهنان ن ، 82
كتابخانه خديوي ج ، 104
كتابخانه خوانساري ج 93
كتابخانه دانشگاه ج 147
كتابخانه ذريعه ج 179
كتابخانه رضوي ، 93
147 ، 152 ، 183، 195
205 ،
كتابخانه سپهسالار ج ، 6 ،
147
كتابخانه صدر در كاظمين
ج، 17
كتابخانه قزوينيان ج ، 45
كتابخانه مستنصر بالله عباسي
ج ، 239
كتابخانه ملي ، خ 45
كتاب دعاي حسين بن سعيد
ن 194
كتاب دعاي صدوق ن ، 211
كتاب دعاي كليني ، ن 211
كتاب دعاي محمد بن آوي
عجمي ، 194
كتاب القراآت 18 [70 -
73]
الكتاب المبين . ن ، 66
الكتب المولفه في الوقف
والابتداء في القرآن ن ،
241
كراجكي ك ، 24
كراميان د ، 68
كربلا ، 179 ، 232 ،
كرج 220
كركنده ببحرين ، ج ،
181 ، 230
كرمانشاه ج ، 173
كسائي ك 71 ، 193
كشاف ( تفسير ...) 15،
97 ، 98 ، 176
كشف الايات ن ، 45
214
كشف الابيات مثنوي ن ،
214
كشف الاسرار 82، 102
كشف الحجب 155 ، 158
161 ، 207
كشف الحقايق في التفسير
ن ، 63
كشف الظنون 15، 18 ،
19، 21، 32، 44، 60، 63
64 ، 68، 69، 76، 82، 92
95 ، 97، 148، 177 ، 185
193، 218 ، 228 ، 232
242
الكشف عن القراآت السبع
ن [182 ، 183]
كشف الغمه ، ن 24
كشف الكلمات شاهنامه،
214
كشف الحجه ن ، 110
127
كشف المعاد ن ، 103
كشف المعاني ن ، 193
كشكول شيخ يوسف بحريني
ن 149
كشي ( صاحب رجال ...)
62
كفايه الاتر ن ، 153
كفعمي ( تقي الدين ابراهيم )
ك 18 ، 20 [91 - 90]
132 ، 196، 202 ، 211 ،
224 ، 239 ،
كلام ( علم ...) 125 ، 97
198 ، 200
كلكنده حيدر آباد . ج 29
كلمات فوريه ، ن ،66
كليددار شاهچراغ 138
كليني ك ، 59 ، 62 ، 73 ،
141
كمال الدين عبد الله بن سعيد
جرجاني = 323 =
كمال الدين استر آبادي 60
كمال پارسي شاعر ك ،
198
كنز جامع الفوائد ن 23
24 ،
كنز الدقايق ن ، 146 ،
[183 - 184] 160
كنز العرفان ن ، 149
كنز الفوايد 24
الكني والالقاب ن، 215
241
كواشي ك [63 - 65]
كوفه ج 209 ، 236
كوفي ( خط ...) 138
كياهراسي ، 60
كيميا 81
گازر ك ، [85 - 87 ]
گواهينامه ( اعتقاد نامه )
199
گيلان ج ، 149
گيلاني ( شمسا ) ك ،
لاهيجان ، 149
لايبزيك ، ج 15
اللباب ن ، 179
لباب الالباب ن ، 242
لب الحسنات ن ، 106
123 ، [184 - 185]
لطائف الاشارات ن ،
[385 - 188 ]
لطائف غيبي ، ن ، 7 [178
- 192 ]
لطف علي ( صدر الافاضل )
ك ،
لطف الله ( شهنامه خوان ) ك
لغات صحيفه ن ، 160
اللمحه ن ، 102
اللمعه ن ، 2 ، 20 ، 207
لولوه البحرين ن ، 161
189 ، 202،
لوامع البيان ن ، 102
ليبسيك ( لايبزيك ) ج ،
ماجد بن محمد حسيني ، ك
178
سيد ماجد بحريني ك 181
ماحوز ( جزيره ...) ج ،
ماحيه ج ، 230 ،
مالا بدفي مذهب الاميه منه
ن ، 201
مالا يسع المومن جهله ن ،
211
مالك ابن انس ك ، 59 ،104
مالك اشتر ك، 122
176
مالك المحتاج ، ن ، 110
ما نزل من القرآن في اهل
البيت ن ، 24
مانزل من القرآن في علي
ن ، 30
متشابه القراآن ن ، 209
متشابه القراآن ابن لبان ،
193
متشابه القراآن طبري . ن ،
193
متشابه القراآن ملا صدري
ن ، [192 - 194 ]
متصوفه ( صوفيان - صوفيه )
متمم تيسير ( تخبير ...) ن
متوكل بن عمير ك ، 152
متوكل بن هارون ، ك ،
153 ، 156
متوكل علي الله عباسي سده
دهم ك ، 16
المتوكل علي الله ( محمد
باقر)
مجازات القرآن ن ، [67]
مجاهد ك ، 229 ،
المجتني ن ، 11 ، 109 ،
110 ، 111 [194 - 195 ]
226 ، 227،
مجد جيلي استاد فخر رازي
ك ، 68
مجد الدين احمد سجاوندي
شاعر ك ، 242
مجرد احكام القرآن ،
ن ، 59
مجلسي اول محمد تقي ،
ك ، 17 ، 45، 98، 157
158 ، 159 ، 166
مجلسي دوم ( محمد باقر)
ك ، 2 ، 9، 10، 23، 24 ، 39
45، 62 ، 66، 114، 118
[123 - 124] 127
[130] 131 ، 137 ، 142
146 ، 147، 160 ، 161
165، 166، 173 ، 183
224،
مجله شرق ن ، 134 ،
مجمع ن ، 15
مجمع البحرين ن ، 159
230
مجمع البيان ، ن ، 219
[195 - 196 ]
مجمع الحروف ن ، 107
مجمع الدعوات ن ، 11
مجموعه دعائي [196 -
197]
مجموعه دعائي ( 197 -
200)
مجموعه رسائل رياضي
129 ،
مجموعه شهيد 226
مجوس د ، 53،
محمد ، ك = 85 -
محمد (ص) بيشتر صفحه ها
محمد بن ابراهيم ( صدراي
شيرازي )
محمد بن ابراهيم تعميمي
كازروني ك ، 102
محمد ابن ابو العباس ملهمي
ك 172 ، 173
محمد بن ابو القاسم بقالي
ك ، 33 ،
محمد بن ابي بكر 33
محمد بن ابي يزيد طيفور
سجاوندي (242 - 244)
محمد بن احمد بن مهرويه
131
محمد ابن احمد بن خشاب
خزرجي (107 - 108 )
محمد بن احمد مطهري
156
محمد بن ادريس ( شافعي )
ك
محمد ( ابن ادريس ) ك ،
محمد بن اسعد ( جلال الدين
دواني )
محمد بن اسماعيل اسماعيلي
ك ، 8
محمد ( ابن آوي )
محمد پسر ابن جزري ك ،
235
محمد بن جعفر بحريني
ك ، 223 ، 224
محمد بن جعفر صابوني . ك
211
محمد بن جعفر ، هبه الله پسر نما
ك 202
محمد بن جماعه 193
محمد بن جمال الدين رمضان
(95 - 96 )
محمد جمال الدين شيرواني
مسكري ( 95 -96)
محمد بن حامد ( غزالي )
محمد بن حسن ( ابن دريد )
محمد بن حسن بن هادي
16 -
محمد بن حسن ( روزبه )
محمد بن حسن شيباني
ك (237 = 239 )
محمد بن حسن شيرواني 95
محمد بن حسن طبسي
ك ، 60
محمد بن حسن ( طوسي )
محمد بن حسين گيلاني
- 53 -
محمد بن حسين بن عبد الصمد
(بهائي) ك
محمد بن حسين بزوفري
ك 211
محمد بن حسين سلمي
(103 - 104)
محمد بن حسين ( شريف
رضي ) ك
محمد بن خفيف ك ، 21 ،
محمد بن خليل ( زوزاني ) ك
محمد بن السائب كلبي ،
ك 59 ،
محمد بن سعد الله ك .
201 -
محمد بن سعيد ، ك ، 229
محمد بن سلام جمحي
ك . 32
محمد بن شمس الدين قاري
كاظمي ك ، 236
محمد بن طيفور سجاوندي
قاري ك ، 242
محمد بن عباس بن ماهيار
ك 24
محمد بن عباس غاضري ك 211 ،
محمد بن عبد الله بن عربي ك 600
محمد بن عبد الحسين نجفي
ك [175 - 176]
محمد بن عبد الرحمان
اصفهاني ك ، 71
محمد بن عبد العلي بن اسفنديار
ك ، 243 = 244=
محمد بن عزيز سجستاني 32 ،
[232 - 233]
محمد بن علي ك ، 156
محمد بن علي جباعي . ك 162
محمد بن علي ( ابن عربي ) . ك ،
محمد بن علي بن محمد موسوي
ك ، = 219 =
محمد بن علي بن وزان ، ك 33 ،
محمد بن علي بن يعقوب جبلي
ك 64
محمد بن علي اصغر سمناني
= 64 =
محمد بن علي جباغي جدبهائي
ك ، 161
محمد بن علي طريحي 230
= 231 ،
محمد بن علي كربلائي ، 214 ،
محمد بن عمران خراساني
ك ، 211
مجمد بن ( فخر الدين رازي ) ك
محمد بن عيسي ابو زيدك ، 8 ،
محمد بن عيسي اصفهاني ، 71 ،
محمد بن فتح الله بسطامي ،
ك ، = 20 =
محمد بن فرخ صفا 210 - 211
محمد بن لطف الله موذن
دامغاني ك ، = 88=
محمد بن محمد شمس الدين
ك ، 79 ، 80 ،
محمد بن محمد بن محمد بن
جزري ك ، [233]
محمد بن محمد بن مكي
( شهيد اول ) ك
محمد بن محمد ( ابن ادريس )
محمد بن محمد رضا ك ، [146]
141 ،
محمد بن محمد سعدي = 16 =
محمد بن محمد طبيب ك ، 17 ،
محمد بن محمد علي بار فروشي
ك = 144 =
محمد بن محمد ( قاضي سعيد )
محمد بن محسن بن قاسم علي
سبزواري = 212 =
= 213 =
محمد بن محسن فيض ، [5]
[13] ، 14 ، (علم الهدي )
محمد بن محمود سمرقندي
ك ، [148]
محمد بن محمود ( دهداد)
محمد بن مرتضي بن مومن بن
مرتضي كاشي . ك ( نور الدين
اخباري )
محمد بن مسعود بن عياش
سلمي سمرقندي ك [62 - 63]
محمد بن مشهدي 155 ، 211
محمد بن مكي ( شهيد اول ) ،
محمد بن مومن جزيني 166
محمد بن مهدي حسيني ، ك ، [215
113]
محمد بن نادعلي صباغ
= 226 =
محمد بن نعمان ( مفيد )
محمد بن نما . ك ، 203
محمد بن نور الدين محمد
كاشي ك 65
محمد بن هارون تل عكبري
ك ، 211
محمد بن [ هلال سعيدي ، ك
228
محمد بن يحيي قطيعي ك 33
محمد بن يوسف عسكري
ك ، [125 - 127]
محمد بن يوسف كفر طالبي 32
محمد ابراهيم حسيني = 30 =
محمد اسماعيل بن حسين
خواجوئي [137 - 139] ،
محمد اسماعيل بن زين العابدين
كفرائي ك ، = 141 = 90
محمد امين بن فتح الدين
ك ، = 97 = 225 =
محمد بن محمد علي = 97 =
161 ، = 167 = ، 169 ،
محمد امين قاري ك 43 ، 45
= 16 =
محمد امين هادي = 196 =
محمد باقر 98 - 165
محمد باقر عبد القادر حسيني
198
محمد باقر بن كربلائي اسد
خوئي ك 9
محمد باقر بيرجندي 154
محمد باقر حسني ، 112
محمد باقر داماد ( ميرداماد)
محمد باقر قائني ك ، 60
محمد باقر ( متوكل علي الله )
ك ، 198
محمد باقر ( مجلسي دوم )
محمد تقي بن اسماعيل قهپاني
ك ، 118 =
محمد تقي ( مجلسي اول ) ك
محمد تنكابني ك ، 9 ، ]
محمد تنكماني [219 - 222 ]
محمد تقي بن مظفر زيا بادي
ك 154
محمد تقي بن محمد خوئي ك
= 136 =
محمد تهراني بسامراء (74)
محمد جزائري ك ، 129 ،
محمد جعفر شريعتدار ك ، 60
محمد جعفر بن صفر خان همداني
ك ، [136]
محمد جعفر بن كريم ك
= 40 =
محمد جعفر بن محمد حسين
الماسي ك ، = 94 =
محمد حافظ = ك 122 =
محمد حسين = ك 140 =
محمد حسين بن محمد جعفر
سرابي ك [173 - 174]
محمد حسين قانون آبادي
ك 109 ، 11،
محمد حسين مشهدي ، 98
محمد حسين بن علي اصغر
قزويني ك ، 113
محمد حسين مرعشي شهرستاني
ك = 107 =
محمد حسيني ك = 111 =
محمد حكيم زاده . ك 237 ،
محمد حيدر عاملي ك ، 60
محمد خليل موسوي اصفهاني
ك = 17 =
محمد رضا بن محمد مفيد
ك = 6 =
محمد رضا بن عبد الحسين
نصيري طوسي اصفهاني
ك [45 - 47] ، 214
محمد رضا بن ملا علي رضا
ك = 142 =
محمد رضا اعرجي ك 160 ،
محمد رضا كاشاني ، 214
سيد محمد رضوي ك 121
محمد زمان پهلوان 103
محمد زمان پدر حكيم مومن 103
محمد زرگر شاعر ، ك 199
محمد زركش ك 193
محمد زكريا رازي 12
محمد سعيد قهپائي 60
محمد سعيد مرندي ، 30
محمد سكاكي طبي 37
محمد سليم رازي ك 159
[141 - 142 ]
محمد شريف بن محمد قائمي
= 48 = 49 = 50 =
51 = 56 = 58 = 69
= 75 =
محمد ( شريف پاشا ) ك
محمد شمس الدين ك . 42
محمد شفيع تبريزي ك ، 237
محمد صادق بن مقصود
ك = 61 =
محمد صالح روغني قزويني
ك ، 220 ، 121 [137]
141 [142 - 143] 147
159 ،
محمد طبيب . ك 124
محمد طاهر قمي شيرازي
نجفي ، ك 132 ، 159
محمد طاهر كازروني ،
ك = 15 =
محمد طاوس ك 12
محمد عباس شوشتري ، 160
محمد علي بن قاسم علي
ك = 112 = 202
محمد علي بن محمد صادق
ك = 132 =
محمد علي بن محمد اميني
= 167 =
محمد علي سياح ، 136 ،
محمد عبد الروف المنادي
ك 131
محمد عبد الباقي ، 160،
محمد علي مدرس چهاردهي
ك ، 113 ، 160 ،
محمد علي نامي = 101 =
محمد قادي كاظمي ، 237 ،
محمد قلي هندي ك ، 60
محمد مهدي ك ، 210
محمد مراد = 148 =
محمد ( مشكاه ) ك
محمد مشهدي ك ، 160 [183
184)
محمد مطهري ، ك 158
محمد كردعلي . ك ،16
محمد كردسهري ك (104 -
105 ]
محمد كاظم شهرستاني ك [106
107]
محمد مختاري ( بهاء الدين )
ك ، 160
محمد مجيد بن احمد علوي
ك ، 190 ،
محمد مراغي = 41 =
محمد ( مشكاه )
محمد مهدي قزويني 129
محمد مهدي حسيني = 213 =
محمد مهدي اردو بادي
ك = 137 =
محمد مومن بن محمد امين
ك 182
محمد مومن بن محمد زمان
طالقاني ك [130 - 133 ]
محمد مهدي بن علي اصغر
پهلواني ك 113
محمد مومن بن علي اصغر
پهلوان ك . 113
محمد نواده شاه طهماسب
صفوي ك ، 237
محمد هادي مترجم ك 159 ،
محمد يوسف بن پهلوان
قزوين ك 129 ، 113
محمد يوسف الموتي ك 113
129
محبت نامه ن 83
محبوب القلوب ن ، 102
محبوبي لاري ، ك 48
محدث جزائر 240
محرما مقرب الخاقان × 240
محسن الحسيني 199
سيد محسن شامي زيدي 160
سيد محسن ضعاني زيدي 160
سيد محسن عاملي ك 151
محسن فيض ك ، 13 ، 6 ، 88
96 ، 97 ، 105 ، 106، 117
118 ، [118] ، [119]
[122 - 123 ] ، [150 -
151] ، 159 ، 167
182.
محقق كركي ك
23 ، 36 ، 86 ، 197
محمود = 121 =
محمود بن حسن ك 192
محمود بن خليفه ك ، 171
محمود بن ميرزا علي ك [239
240]
محمود بن فتح علي شاه
ك = 52 = 52 ، 57
محمود بن فتح الله حسيني 208
سيد محمود بن محمد مهدي
ك 214
محمود بن نجم الدين محمد
قائني ك . 27
محمود بيك جبادار باشي 132
محيي الدين عربي ( ابن عربي)
ك 102، 111 ، 131 ، [139
140]
مختصر البصائر ن 73
مخمصر تاويل الايات الظاهره
ن 25
مختصر تبيان . ن 158 [201]
[204]
مختصر زبده البيان 196
مختصر مصباح ن ، 91 ، 205
212 ،
مختصر مصباح ( ادعيه منتخبه )
مختصر مصباح از خود او ،
ن 205
مختصر مصباح علامه ن ، 205
مختصر مصباح ن [204 -
206] ،
مدائني ك 71
المدخل في علم الحروف ،
ن ، 102
مدرسه ( سپهسالار) ج ، 101
مدينه ج ، 104 ، 121 ،
140
مدينه السلام (بغداد) ج .
مذهب اهل عراق ، 59
مذهب تسنن 60
مراد بن ساقي ك = 1 =
مراد مريد ترجمه مزار شهيد
ن [206]
مراغه ، ج ، 68
مرثد بن حارث سدوسي ك 32
مرتضي ك 126
مرتضي ( علم الهدي ) ك 71
مروج الذهب ن ، 82،
211 ،
مريخ ، 81
مزار شهيد [207- 208]
مزار محمد بن مشهدي ،
ن ، 155 ، 211 ،
مزار مفيد ن ، 211
مسائل ابن ادريس ، 203
مسائل منشوره ، 229
مسالك الافهام ن [208 -
209 ]
مستدرك وسائل ن ، 63 ، 338 ،
مستنصر بالله عباسي ك ، 238
239
مسجد جامع اصفهان ، 237
مسرور حسين هندي ك 161 ،
مسعود بن فضل الله بهبهاني 91
مسعود ورام 201 ، 203
مسعودي صاحب مروج الذهب
ك . 211
مسلم بن خالد ك ، 104
مسلمانان . د ، 71 ، 236
مسلمه مجريطي (مدريدي )
ك 82
مسيح ، ك ، 103
مسيحيان د ، 71 ،
مشاء (فلسفه ...) 74 ،
مشرق الشمسين ن ، 184
مشعشعيان د ، 131
مشكاه ( سيد محمد ) ك 67 ، 161
215 ، 241 ،
مشكاه الملك = 209 =
مشكل الحديث ن ، 209
مشكل القران ن [209]
مشكور ك ، (30)
مشهد ( خراسان ) ج ، 39 ،
59 ، 99، 114 ، 122 ،
139 ، 195 ، 222 ،
مشيخه من لايحضره الفقيه ،
ن ، 158 ، 162 ،
مصابيح الكلام ن ، [1]
المصاحف ، از ابن اشته
ن ، 71 ،
المصاحف ، از ابن انباري
ن ، 71 ،
المصاحف ، از سجستاني 72
مصباح ن ، 90
مصباح الزائر كبير وصغير
ن 110 ،
مصباح الشريعه ن ، 196 ،
197
مصباح صغير ، ن ، 126
[110]
مصباح طوسي ن ، 172
211 ،
مصباح كبير ن ، 126 - 204
206 ، [210 ، 213 ]
مصباح كفعمي 20 ، [90 - 91]
114 ، 224 ، 225 ، 239
مصباح متهجد ن ، 2 ، 11 ،
153 ، 204 ، 207
مصباح منير ن ، 196 ،
مصر ج ، 16 ، 78 ، 79 ،
149 ، 171، 232 ، 234
مصطفي بن يحيي = 15 =
مصطفي ( ملا ...) ك
مصطفي عناني ك ، 232 ،
مصفي ( تفسير ...) 150
مصلح الدين لاري ك 229
مطالب مظفريه ن ، 179
مطلع البدور ن ، 138
مطهري احمد ، ك 158
مطهري محمد ك 158
مظهر ، ن ، 15
مظهر الايات ن [213 -
215
معاويه بن عمار ك 210
معارج السول ن 60
معالم الدين ن ، 159
معا العلماء، ن ، 152
المعاني في تفسير سبع المثاني
ن ، 242
المعتز خليفه ك 80
معتزله، د، 52 - 53
معجم الادباء ، ن 229 ،
معجم المطبوعات 15 ، 21
معروف كرخي ، ك 199
معز الدين اردستاني ك 125
معزمين ( دعا نويسان )
معمر بن مثني ك 32
المعيه ( سوره يسن ) 183
المعينيه ن 28
مغول د ، 12
مفاتيح الجنان ن [215 ] ،
مفاتيح الغيب ن 41 ، 68
المفاخر في الاعمال ن 80
مفتاح السعاده ، ن 68
مفتاح الفلاح ن 39 ، 43 ، 105
119 ، 127 ، [216]
223
مفتاح النجاح ( ترجمه عده -
الداعي )
مفتي مير ( محمد عباس )
مفردات راغب ن ، 232
مفرده ابن عامر ن [217 -
219]
مفرده ابو عمرو ن ، 218
مفرده حمزه ن 218
مفرده نافع ن 218
مفرده يعقوب ن 218
مفصل البيان في علم القرآن
ن [219 - 222]
المفيد في التجويد ، ن [222
- 223 ]
مفيد ( محمد بن نعمان ) ك 72
153 ، [207 - 208 ]
238
(م ق ) ك 13
مقاتل ابن سليمان ك ، 192 ،
228 ،
مقاتل تفسير نويس ، ك 229
مقالات خمس ، ن [128 -
130]
مقداد ك 60
مقدس اردبيلي ( احمد )
مقدمه ابن خلدون ن 81 ،
مقدمه جزريه ن 234 ،
مقريزي ، ك 16،
مقلاد النجاج ن [223 -
224]
مكارم الاخلاق ن ، 45
مكه ج ، 53 ، 97، 104 ،
108،
مكي بن ابي طالب قيس
مقري ك ، 60 ، 228 ،
ملا آقا تنگماني محمد ك
= [219 - 222] =
ملا تاجا قاضي هندي ، ك
160
ملا ( حبيب الله كاشي)
ملا ( حسين كاشفي )
ملا ( حيدر علي بن نعمه الله )
ملا ( خليل قزويني )
ملاي رومي ك 198 ، 199
ملا ( سعيد مرندي )
ملا صالح روغني ( محمد ...)
ملا ( صدراي شيرازي )
ملا عبد الله افندي صاحب
( رياض العلماء) ك 160
ملا ( علي نوري )
ملا مصطفي ك 173 ،
ملحقات صحيفه ن ، 141 ،
164 ، 167 ، [224]
ملحقات صحيفه كنعمي 159 ،
ملحقات صحيفه از مجلسي
ن 165 ،
ملحقات مصباح كفعمي ن 90
[224 - 225]
ملك ( كتابخانه ...)
(237)
ملك الكلام ( مجد الدين احمد
بن محمد سجاوندي )
مماليك مصر ، د ، 16
مناجات ابن سينا ن [225 -
226]
منار الاسران ، ن 275
مناقب الفضلاء ، 9
منتخب التواريخ ن 183 ،
منتجب الدين ك 153 ، 201 ،
211 ،
منذرين سعيد ك ، 60
منصور بالله عباسي = 16 =
منظومه در قرائت 234
منظومه در معاني بيان،
ن ، 183
من لايحضره التقويم 196
من لايحضره الفقيه 158
منهاج الصلاح ن ، 205 ،
211 ، 212 ، 225 ،
منهاج العارفين ن ، 223
منهاج الهدايه ن ، 149
مواهب عليه ن ، 101 ،
موجز سجاوندي ، ن 242
موذني ( ابو القاسم ) 172
مورج سدوسي ك، 32
موسي (ع) ك ، 171
موسي بن جعفر بن كمال بحريني
ك 179
موسي داعي ك 170
ملا موسي هزاره ك 214
الموجز ن ، 242
موفق برادر خليفه عباسي
12 ،
مونثهاي سماعي ، ن 113
مونس العابدين ن ، [229 -
240] ،
مهج الدعوات ن 40 ، 90 ، 109
110، 111 ، 195 ، [226
،227]
مهدي من ولد فاطمه ك ، 84
مهدي عباسي = 116 =
مهماث وتتمات ن ، 109
137
ميهجات الاشواق [227]
ميرانشاه 82، 83
ميرداماد ( محمد باقر) 91 ،
96، 99، 143 ، 154 ، 159
163 ، = 164 = ، 189
مير لوحي اصفهاني 132
مير مخدوم ك، 6
پاسخ و منوسوخ ن 57 [149
- 150 ] ، 181 [227 -
230] ، 238
ناصر بن احمد بن متوج بحريني
ك ، 60
ناصر بن رضا علوي 211
ناصر بن شمس بن حسيني
ك = 99 =
ناصر بن محمد نجفي
ك = 24 =
ناصر الدين بن نور الدين
محمد = 49 = 54 =
ناصر الدين ابو الفتح عبد -
القادر ك 48
ناصر الدين شاه (38) ،
138، 139 ،
ناصر الدين عمر بيضاوي 43
ناصر الدين محمد = 69 =
نافذي جيلي ك 64
نافع قاري ك 192
نامه فارسي از شمس حسيني
ن ، 200
نامه محمد بن اسعد دواني
ن ، 200
نشر الولاء الي خير الدعاء
ن ، [5] ، 6
نجاشي ، ك 62 ، 73 ، 153
210
نجف ج 2 ، 12 ، 110 ، 129
150 ، 153 ، 155 ، 201،
208 ، 215 ، 239 ، 241 ،
نجم الدين ( بهاء الشرف)
ك ، 154 ، 157
نجوم علم ... 196
نجوم الزاهره ن 16
نجوم القرآن ن 214
نجوميان 82
نجيب الدين ابو ابراهيم محمد
بن جعفر ابن نما ن 202
نجيبي عبد الله ك 102
نخع جد نخعيها ك 176
ندبه دعاي ... 196
نزهه الارواح ن 230
نزهه الخاطر و تحفه الخاطر
ن [230 - 232 ] 232 ،
233
نزهه القلوب ن 230 ، [232
233
نزهه الكتاب ن ، 105
نسا - ج 170
نسبنامه سادات رضوي
ن 122
نسيمي شاعر ك 83
نشر القراآت ن 28 ، 36 ،
النشر في القراآت العشرن 18
[233] 243
نصارا ، د 140 ، 134
نصر بن علي ك ، 18
نصرت رازي ، ك ، 198
نصير الدين حسيني الحر ،
ك = 41 = 72 ،
نصير الدين طوسي ك ، 45 ، 46
48 ، 199
نظام السلطنه حسين قلي
ك 140
نظاميه ( مدرسه ...) 54 ،
65
نعمته الله جزائري ك 96 ، 99 ،
160
نعمته الله ولي ك 199
نعيمي استرابادي ك 83
نفر بن شميل بصري ك 32
نفليه شهيد ن 207
نفي علميت لفظ الله 113
النقد اللطيف في نفي تحريف
عن القرآن شريف . ن 72
نقطويه د ، 80
نلدكه خاور شناس آلماني
ك 18 ، 27 ،
نماز اشراقي ، 84
نواقض الروافض ن 60
نور الدين ك ، 16
نور الدين بن جلال الدين ك
27
نور الدين بن علي حسيني ،
ك 181
نور الدين اخباري ( محمد
بن مرتضي ) [65 - 67]
نور الدين علي بن عبد العال ،
ك 157
نور الدين محمد بن محسن
( علم الهدي ) [88 - 89]
نور عثمانيه ( كتابخانه ...)
ج ، 22
نور الله ك 84 ،
نور الله بن ناصر الدين منصوري
ك 28
نور النور في قرائه عاصم
218 [236 - 237]
نوري ( حسين ...) 179
نوبري ك 16
نهايه ابن اثير ن 32
نهايه الارب ن ، 16
نهج البلاغه ، ن 134
نهج البيان عن كشف معاني
القرآن [237 - 239 ]
النهج السديدن ، 16
نهر الذهب في تاريخ حلب
ن ، 16
نيشابور ج ، 185
نيشابوري ، ك . 15،
نيك بختا ( آقا ...) ك 240
نيك بختيه ( مونس العابدين )
ن [90 - 239 - 249]
واحدي ، ك 103 ، 171
الواح الذهب ، ن ، 102
وافي ن ، 105 ،
وافي بالوفيات ن ، 138
واقدي ك ، 18 ،
الوجير في التفسير ن [240
- 241 ]
وحدت وجود . ن 125
ورام ( مسعود ...)
الوسائل الي المسائل ن ،
194
وسيله القبول ن ، 5
وصيه پيغمبر براي شيعه علي
وسلمان ن ، 189
وصيتهاي شهاب سهروردي
ن ، 200 ،
وفيات العلماء ن 202
الوقف والابتداء سجاوندي
ن ، 242 ، 243 .
وقوف سجاوندي ن ، 19
[241 - 244 ]
ولف ( خاورشناس ) 214
ويس ورامين ن 134
وين ج ، 242
هادي بنابي ( ملا...) 160
هادي كاشف الغطاء . ك ،
154
هاديه العوام ن 200
هارون بن حاتم كوفي ك
18
هارون بن مسلم سامرائي
ك 211 ،
هارون تلعكبري ك ، 173
مير هاشم ( شرح كننده صحيفه )
ك 121 ، 141 ، [146 ، 148]
160
هاشم لولوئي ك 147
هبه الدين شهرستاني ، 3 ، 4
هبه الله بن سعد = 187 =
هبه الله بن سلامه ك [ 327 -
230]
هبه الله بن نما ( عميد الروساء
ك ،166 - 169
هرات ج ، 29 ، 68 ، 83
هشام ، ك ، 234
هشام بن بشير ك 18
هشام بن خلف بزاز ك، 18
هشام بن عبد الله ، ك ، 242 ،
هشام بن علي ، ك 228 ،
هفتاد حديث ( السبعين ) 198
هلال بن وصيف ك 80
هند ، ج ، 9 ، 75 ، 80 ، 95 ،
123 ،125
همايون بن محمد سليم حسني
= 210 =
الهياكل ن ، 102
هيثم بن عدي ك 32 ،
يار محمد خداداد ( حافظ
سمرقندي ) 237
يافعي شافعي ك [107 -
108 ]
ياقوت حموي ك 229 ،
يحيي بن آدم ، ك 18 ، 59
يحيي بن اكثم ، ك 59
يحيي ( الخشاب ) 104 ،
يحيي بن زيد بن علي ك 153 ،
156
يحيي بن عبد الله واسطي ،
ك 228 .
يحيي بن علي بن محمد حسيني
ك 152
يحيي قاسم علوي عباسي . ك
،137 ، 138
يحيي بن محمد شفيع = 92 =
يحيي ( سمي من لم يجعل له
سميا ) ك ، 149
يحيي علوي ك ، 143
يسع بن عيسي ك ، 77
يعقوب جرجي ، ك ، 102
يعقوب قاري ، ك ، 79 ، 87
يوسف. ك ، 186
يوسف بن خوارزمي ك 194
يوسف بن عبد الله ك ، 77
يوسف بحريني ( شيخ ...)
ك 149 ، 302
يوسف بلقيني ، ك ، 180
يوسف پدر شيخ الحفاظ مشهد
ك 181
يوسف ( نبي ...) 177
يونس ك 47 ، 98 ، 186
يهود . د، 71 ، 130
Skip Navigation Links